Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn HÓA HỌC - Dự đoán và soạn bám sát cấu trúc đề minh họa BGD (Bản word có lời giải chi tiết) - VIP

Danh sách tài liệu hiện đang có (47)

STT Tên tài liệu Ngày phát hành Xem thử Tải xuống
47 [FILE NÉN TRỌN BỘ] - Gói đề phát triển minh họa BGD 2022 - Môn Hóa Học - File word có giải.zip 26-06-2022 26-06-2022
46 [FILE NÉN] - 10 đề phát triển minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa Học - Bản word có giải (ĐỀ 11 - ĐỀ 20).zip 06-06-2022 06-06-2022
45 [FILE NÉN] - 10 đề phát triển minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa Học - Bản word có giải (ĐỀ 1 - ĐỀ 10).zip 09-05-2022 09-05-2022
44 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 25 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 26-06-2022 26-06-2022
43 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 24 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 19-06-2022 19-06-2022
42 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 23 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 16-06-2022 16-06-2022
41 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 22 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 10-06-2022 10-06-2022
40 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 21 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 09-06-2022 09-06-2022
39 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 20 (H1) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 06-06-2022 06-06-2022
38 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 19 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 06-06-2022 06-06-2022
37 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 18 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 31-05-2022 31-05-2022
36 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 17 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 29-05-2022 29-05-2022
35 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 16 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 25-05-2022 25-05-2022
34 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 15 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 16-05-2022 16-05-2022
33 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 14 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 14-05-2022 14-05-2022
32 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 13 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 13-05-2022 13-05-2022
31 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 12 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 12-05-2022 12-05-2022
30 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 11 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 10-05-2022 10-05-2022
29 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 10 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 09-05-2022 09-05-2022
28 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 9 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 30-04-2022 30-04-2022
27 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 8 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - FIX.doc 27-04-2022 27-04-2022
26 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 7 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 23-04-2022 23-04-2022
25 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 6 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 21-04-2022 21-04-2022
24 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 5 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 18-04-2022 18-04-2022
23 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 4 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 17-04-2022 17-04-2022
22 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 3 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 13-04-2022 13-04-2022
21 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 2 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 08-04-2022 08-04-2022
20 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 1 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 04-04-2022 04-04-2022
19 Tặng kèm khi mua trọn bộ - 8600 bài tập Vô Cơ - Hữu cơ chọn lọc ôn thi THPT có lời giải chi tiết.zip 03-04-2022 03-04-2022
18 Tặng kèm khi mua trọn bộ - 400 bài tập đồ thị từ đề thi thử (File Word).zip 03-04-2022 03-04-2022
17 Tặng kèm khi mua trọn bộ - CHUYÊN ĐỀ THÍ NGHIỆM HOÁ HỮU CƠ 12 - [File Word].zip 03-04-2022 03-04-2022
16 Tặng kèm khi mua trọn bộ - 10 phương pháp giải nhanh Hóa Học hay nhất (File Word).zip 03-04-2022 03-04-2022
15 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 15 (HP-VIP-15) - Bản word có lời giải.doc 03-04-2022 03-04-2022
14 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 14 (HP-VIP-14) - Bản word có lời giải.doc 03-04-2022 03-04-2022
13 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 13 (HP-VIP-13) - Bản word có lời giải.doc 03-04-2022 03-04-2022
12 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 12 (HP-VIP-12) - Bản word có lời giải.doc 03-04-2022 03-04-2022
11 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 11 (HP-VIP-11) - Bản word có lời giải.doc 03-04-2022 03-04-2022
10 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 10 (HP-VIP-10) - Bản word có lời giải.docx 10-02-2022 10-02-2022
9 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 9 (HP-VIP-9) - Bản word có lời giải.docx 10-02-2022 10-02-2022
8 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 8 (HP-VIP-8) - Bản word có lời giải.docx 10-02-2022 10-02-2022
7 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 7 (HP-VIP-7) - Bản word có lời giải.doc 10-02-2022 10-02-2022
6 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 6 (HP-VIP-6) - Bản word có lời giải.doc 10-02-2022 10-02-2022
5 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 5 (HP-VIP-5) - Bản word có lời giải.doc 21-01-2022 21-01-2022
4 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 4 (HP-VIP-4) - Bản word có lời giải.doc 21-01-2022 21-01-2022
3 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 3 (HP-VIP-3) - Bản word có lời giải.doc 21-01-2022 21-01-2022
2 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 2 (HP-VIP-2) - Bản word có lời giải.doc 22-12-2021 22-12-2021
1 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 1 (HP-VIP-1) - Bản word có lời giải.doc 22-12-2021 22-12-2021

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

☎️ Mr. Duy: 0703.370.950

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mrs. Như Ý: 0934.315.138

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website

 

Gọi điện zalo Nhắn Zalo Nhắn Facebook Fb
Chat Facebook
Zalo
Hotline
Hướng dẫn
Tìm kiếm