POWER POINT cả năm bản 2024 - KHTN 8 (KẾT NỐI TRI THỨC) - Bộ 1

Giới thiệu tài liệu

Tất cả tài liệu 51
File trọn bộ 4
File lẻ 47
PHẦN HÓA HỌC 13
PHẦN VẬT LÝ 18
PHẦN SINH HỌC 19
Chương 1 7
Chương 2 5
Chương 3 5
Chương 4 2
Chương 5 6
Chương 6 4
Chương 7 11
Chương 8 7
50.
Trọn bộ ppt KHTN 8 KNTT - Phần Sinh Học.zip
21-09-2023 .zip 1.08GB
49.
Trọn bộ ppt KHTN 8 KNTT - Phần Vật Lý.zip
21-09-2023 .zip 604.92MB
48.
Trọn bộ ppt KHTN 8 KNTT - Phần Hóa Học.zip
21-09-2023 .zip 293.93MB
47.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 47 Bảo vệ môi trường.pptx
03-09-2023 .pptx 18.58MB
46.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 46 Cân bằng tự nhiên.pptx
03-09-2023 .pptx 6.75MB
45.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 45 Sinh quyển.pptx
03-09-2023 .pptx 57.21MB
44.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 44 Hệ sinh thái.pptx
03-09-2023 .pptx 6.03MB
43.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 43 Quần xã sinh vật.pptx
03-09-2023 .pptx 16.79MB
42.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 42 Quần thể sinh vật.pptx
03-09-2023 .pptx 8.29MB
41.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 41 Môi trường và các nhân tố sinh thái.pptx
03-09-2023 .pptx 6.45MB
40.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 40 Sinh sản ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 14.31MB
39.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 39 Da và điều hòa thân nhiệt ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 59.41MB
38.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 38 Hệ nội tiết ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 90.08MB
37.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 37 Hệ thần kinh và các giác quan ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 5.47MB
36.
35.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 35 Hệ bài tiết ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 5.62MB
34.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 34 Hệ hô hấp ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 16.47MB
33.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 33 Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người.pptx
03-09-2023 .pptx 76.17MB
32.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 32 Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 65.45MB
31.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 31 Hệ vận động ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 507.10MB
30.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 30 Khái quát về cơ thể người.pptx
03-09-2023 .pptx 15.79MB
29.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 29 Sự nở vì nhiệt.pptx
31-08-2023 .pptx 188.20MB
28.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 28 Sự truyền nhiệt.pptx
31-08-2023 .pptx 77.35MB
27.
26.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 26 Năng lượng nhiệt và nội năng.pptx
31-08-2023 .pptx 43.74MB
24.
23.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 23 Tác dụng của dòng điện.pptx
31-08-2023 .pptx 11.37MB
22.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 22 Mạch điện đơn giản.pptx
31-08-2023 .pptx 10.32MB
21.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 21 Dòng điện, nguồn điện.pptx
31-08-2023 .pptx 22.73MB
20.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 20 Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.pptx
31-08-2023 .pptx 113.28MB
19.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 19 Đòn bẩy và ứng dụng.pptx
31-08-2023 .pptx 43.59MB
18.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 18 Tác dụng làm quay của lực. Moment lực.pptx
31-08-2023 .pptx 18.11MB
17.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 17 Lực đẩy Archimedes.pptx
31-08-2023 .pptx 33.95MB
16.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 16 Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển.pptx
31-08-2023 .pptx 21.98MB
15.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 15 Áp suất trên một bề mặt.pptx
31-08-2023 .pptx 28.80MB
14.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 14 Thực hành xác định khối lượng riêng.pptx
31-08-2023 .pptx 7.28MB
13.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 13 Khối lượng riêng.pptx
31-08-2023 .pptx 13.05MB
12.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 12 Phân bón hóa học.pptx
31-08-2023 .pptx 107.81MB
11.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 11 Muối.pptx
31-08-2023 .pptx 28.02MB
10.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 10 Oxide.pptx
31-08-2023 .pptx 61.46MB
9.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 9 Base. Thang pH.pptx
31-08-2023 .pptx 6.19MB
8.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 8 Acid.pptx
31-08-2023 .pptx 3.83MB
7.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 7 Tốc độ phản ứng và chất xúc tác.pptx
31-08-2023 .pptx 19.73MB
6.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 6 Tính theo phương trình hóa học.pptx
31-08-2023 .pptx 8.60MB
4.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 4 Dung dịch và nồng độ.pptx
31-08-2023 .pptx 8.04MB
3.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 3 Mol và tỉ khối chất khí.pptx
31-08-2023 .pptx 32.25MB
2.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 2 Phản ứng hóa học.pptx
31-08-2023 .pptx 14.75MB
3.
Trọn bộ ppt KHTN 8 KNTT - Phần Sinh Học.zip
21-09-2023 .zip 1.08GB
2.
Trọn bộ ppt KHTN 8 KNTT - Phần Vật Lý.zip
21-09-2023 .zip 604.92MB
1.
Trọn bộ ppt KHTN 8 KNTT - Phần Hóa Học.zip
21-09-2023 .zip 293.93MB
47.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 47 Bảo vệ môi trường.pptx
03-09-2023 .pptx 18.58MB
46.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 46 Cân bằng tự nhiên.pptx
03-09-2023 .pptx 6.75MB
45.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 45 Sinh quyển.pptx
03-09-2023 .pptx 57.21MB
44.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 44 Hệ sinh thái.pptx
03-09-2023 .pptx 6.03MB
43.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 43 Quần xã sinh vật.pptx
03-09-2023 .pptx 16.79MB
42.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 42 Quần thể sinh vật.pptx
03-09-2023 .pptx 8.29MB
41.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 41 Môi trường và các nhân tố sinh thái.pptx
03-09-2023 .pptx 6.45MB
40.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 40 Sinh sản ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 14.31MB
39.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 39 Da và điều hòa thân nhiệt ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 59.41MB
38.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 38 Hệ nội tiết ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 90.08MB
37.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 37 Hệ thần kinh và các giác quan ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 5.47MB
36.
35.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 35 Hệ bài tiết ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 5.62MB
34.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 34 Hệ hô hấp ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 16.47MB
33.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 33 Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người.pptx
03-09-2023 .pptx 76.17MB
32.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 32 Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 65.45MB
31.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 31 Hệ vận động ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 507.10MB
30.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 30 Khái quát về cơ thể người.pptx
03-09-2023 .pptx 15.79MB
29.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 29 Sự nở vì nhiệt.pptx
31-08-2023 .pptx 188.20MB
28.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 28 Sự truyền nhiệt.pptx
31-08-2023 .pptx 77.35MB
27.
26.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 26 Năng lượng nhiệt và nội năng.pptx
31-08-2023 .pptx 43.74MB
24.
23.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 23 Tác dụng của dòng điện.pptx
31-08-2023 .pptx 11.37MB
22.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 22 Mạch điện đơn giản.pptx
31-08-2023 .pptx 10.32MB
21.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 21 Dòng điện, nguồn điện.pptx
31-08-2023 .pptx 22.73MB
20.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 20 Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.pptx
31-08-2023 .pptx 113.28MB
19.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 19 Đòn bẩy và ứng dụng.pptx
31-08-2023 .pptx 43.59MB
18.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 18 Tác dụng làm quay của lực. Moment lực.pptx
31-08-2023 .pptx 18.11MB
17.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 17 Lực đẩy Archimedes.pptx
31-08-2023 .pptx 33.95MB
16.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 16 Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển.pptx
31-08-2023 .pptx 21.98MB
15.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 15 Áp suất trên một bề mặt.pptx
31-08-2023 .pptx 28.80MB
14.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 14 Thực hành xác định khối lượng riêng.pptx
31-08-2023 .pptx 7.28MB
13.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 13 Khối lượng riêng.pptx
31-08-2023 .pptx 13.05MB
12.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 12 Phân bón hóa học.pptx
31-08-2023 .pptx 107.81MB
11.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 11 Muối.pptx
31-08-2023 .pptx 28.02MB
10.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 10 Oxide.pptx
31-08-2023 .pptx 61.46MB
9.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 9 Base. Thang pH.pptx
31-08-2023 .pptx 6.19MB
8.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 8 Acid.pptx
31-08-2023 .pptx 3.83MB
7.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 7 Tốc độ phản ứng và chất xúc tác.pptx
31-08-2023 .pptx 19.73MB
6.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 6 Tính theo phương trình hóa học.pptx
31-08-2023 .pptx 8.60MB
4.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 4 Dung dịch và nồng độ.pptx
31-08-2023 .pptx 8.04MB
3.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 3 Mol và tỉ khối chất khí.pptx
31-08-2023 .pptx 32.25MB
2.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 2 Phản ứng hóa học.pptx
31-08-2023 .pptx 14.75MB
13.
Trọn bộ ppt KHTN 8 KNTT - Phần Hóa Học.zip
21-09-2023 .zip 293.93MB
12.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 12 Phân bón hóa học.pptx
31-08-2023 .pptx 107.81MB
11.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 11 Muối.pptx
31-08-2023 .pptx 28.02MB
10.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 10 Oxide.pptx
31-08-2023 .pptx 61.46MB
9.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 9 Base. Thang pH.pptx
31-08-2023 .pptx 6.19MB
8.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 8 Acid.pptx
31-08-2023 .pptx 3.83MB
7.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 7 Tốc độ phản ứng và chất xúc tác.pptx
31-08-2023 .pptx 19.73MB
6.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 6 Tính theo phương trình hóa học.pptx
31-08-2023 .pptx 8.60MB
4.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 4 Dung dịch và nồng độ.pptx
31-08-2023 .pptx 8.04MB
3.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 3 Mol và tỉ khối chất khí.pptx
31-08-2023 .pptx 32.25MB
2.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 2 Phản ứng hóa học.pptx
31-08-2023 .pptx 14.75MB
18.
Trọn bộ ppt KHTN 8 KNTT - Phần Vật Lý.zip
21-09-2023 .zip 604.92MB
17.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 29 Sự nở vì nhiệt.pptx
31-08-2023 .pptx 188.20MB
16.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 28 Sự truyền nhiệt.pptx
31-08-2023 .pptx 77.35MB
15.
14.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 26 Năng lượng nhiệt và nội năng.pptx
31-08-2023 .pptx 43.74MB
12.
11.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 23 Tác dụng của dòng điện.pptx
31-08-2023 .pptx 11.37MB
10.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 22 Mạch điện đơn giản.pptx
31-08-2023 .pptx 10.32MB
9.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 21 Dòng điện, nguồn điện.pptx
31-08-2023 .pptx 22.73MB
8.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 20 Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.pptx
31-08-2023 .pptx 113.28MB
7.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 19 Đòn bẩy và ứng dụng.pptx
31-08-2023 .pptx 43.59MB
6.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 18 Tác dụng làm quay của lực. Moment lực.pptx
31-08-2023 .pptx 18.11MB
5.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 17 Lực đẩy Archimedes.pptx
31-08-2023 .pptx 33.95MB
4.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 16 Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển.pptx
31-08-2023 .pptx 21.98MB
3.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 15 Áp suất trên một bề mặt.pptx
31-08-2023 .pptx 28.80MB
2.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 14 Thực hành xác định khối lượng riêng.pptx
31-08-2023 .pptx 7.28MB
1.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 13 Khối lượng riêng.pptx
31-08-2023 .pptx 13.05MB
19.
Trọn bộ ppt KHTN 8 KNTT - Phần Sinh Học.zip
21-09-2023 .zip 1.08GB
18.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 47 Bảo vệ môi trường.pptx
03-09-2023 .pptx 18.58MB
17.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 46 Cân bằng tự nhiên.pptx
03-09-2023 .pptx 6.75MB
16.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 45 Sinh quyển.pptx
03-09-2023 .pptx 57.21MB
15.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 44 Hệ sinh thái.pptx
03-09-2023 .pptx 6.03MB
14.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 43 Quần xã sinh vật.pptx
03-09-2023 .pptx 16.79MB
13.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 42 Quần thể sinh vật.pptx
03-09-2023 .pptx 8.29MB
12.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 41 Môi trường và các nhân tố sinh thái.pptx
03-09-2023 .pptx 6.45MB
11.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 40 Sinh sản ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 14.31MB
10.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 39 Da và điều hòa thân nhiệt ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 59.41MB
9.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 38 Hệ nội tiết ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 90.08MB
8.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 37 Hệ thần kinh và các giác quan ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 5.47MB
7.
6.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 35 Hệ bài tiết ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 5.62MB
5.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 34 Hệ hô hấp ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 16.47MB
4.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 33 Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người.pptx
03-09-2023 .pptx 76.17MB
3.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 32 Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 65.45MB
2.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 31 Hệ vận động ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 507.10MB
1.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 30 Khái quát về cơ thể người.pptx
03-09-2023 .pptx 15.79MB
7.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 7 Tốc độ phản ứng và chất xúc tác.pptx
31-08-2023 .pptx 19.73MB
6.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 6 Tính theo phương trình hóa học.pptx
31-08-2023 .pptx 8.60MB
4.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 4 Dung dịch và nồng độ.pptx
31-08-2023 .pptx 8.04MB
3.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 3 Mol và tỉ khối chất khí.pptx
31-08-2023 .pptx 32.25MB
2.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 2 Phản ứng hóa học.pptx
31-08-2023 .pptx 14.75MB
5.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 12 Phân bón hóa học.pptx
31-08-2023 .pptx 107.81MB
4.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 11 Muối.pptx
31-08-2023 .pptx 28.02MB
3.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 10 Oxide.pptx
31-08-2023 .pptx 61.46MB
2.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 9 Base. Thang pH.pptx
31-08-2023 .pptx 6.19MB
1.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 8 Acid.pptx
31-08-2023 .pptx 3.83MB
5.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 17 Lực đẩy Archimedes.pptx
31-08-2023 .pptx 33.95MB
4.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 16 Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển.pptx
31-08-2023 .pptx 21.98MB
3.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 15 Áp suất trên một bề mặt.pptx
31-08-2023 .pptx 28.80MB
2.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 14 Thực hành xác định khối lượng riêng.pptx
31-08-2023 .pptx 7.28MB
1.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 13 Khối lượng riêng.pptx
31-08-2023 .pptx 13.05MB
2.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 19 Đòn bẩy và ứng dụng.pptx
31-08-2023 .pptx 43.59MB
1.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 18 Tác dụng làm quay của lực. Moment lực.pptx
31-08-2023 .pptx 18.11MB
5.
4.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 23 Tác dụng của dòng điện.pptx
31-08-2023 .pptx 11.37MB
3.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 22 Mạch điện đơn giản.pptx
31-08-2023 .pptx 10.32MB
2.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 21 Dòng điện, nguồn điện.pptx
31-08-2023 .pptx 22.73MB
1.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 20 Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.pptx
31-08-2023 .pptx 113.28MB
4.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 29 Sự nở vì nhiệt.pptx
31-08-2023 .pptx 188.20MB
3.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 28 Sự truyền nhiệt.pptx
31-08-2023 .pptx 77.35MB
2.
1.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 26 Năng lượng nhiệt và nội năng.pptx
31-08-2023 .pptx 43.74MB
11.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 40 Sinh sản ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 14.31MB
10.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 39 Da và điều hòa thân nhiệt ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 59.41MB
9.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 38 Hệ nội tiết ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 90.08MB
8.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 37 Hệ thần kinh và các giác quan ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 5.47MB
7.
6.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 35 Hệ bài tiết ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 5.62MB
5.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 34 Hệ hô hấp ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 16.47MB
4.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 33 Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người.pptx
03-09-2023 .pptx 76.17MB
3.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 32 Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 65.45MB
2.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 31 Hệ vận động ở người.pptx
03-09-2023 .pptx 507.10MB
1.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 30 Khái quát về cơ thể người.pptx
03-09-2023 .pptx 15.79MB
7.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 47 Bảo vệ môi trường.pptx
03-09-2023 .pptx 18.58MB
6.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 46 Cân bằng tự nhiên.pptx
03-09-2023 .pptx 6.75MB
5.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 45 Sinh quyển.pptx
03-09-2023 .pptx 57.21MB
4.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 44 Hệ sinh thái.pptx
03-09-2023 .pptx 6.03MB
3.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 43 Quần xã sinh vật.pptx
03-09-2023 .pptx 16.79MB
2.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 42 Quần thể sinh vật.pptx
03-09-2023 .pptx 8.29MB
1.
(PPT-KHTN-8-KNTT) - Bài 41 Môi trường và các nhân tố sinh thái.pptx
03-09-2023 .pptx 6.45MB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook