Danh sách tài liệu hiện đang có (60)

STT Tên tài liệu Ngày phát hành Xem thử Tải xuống
60 [FILE NÉN] 11 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Bản word có giải (Đề 31 - Đề 41).zip 29-05-2022 29-05-2022
59 [FILE NÉN] 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Bản word có giải (Đề 21 - Đề 30).zip 08-05-2022 08-05-2022
58 [FILE NÉN] 9 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Bản word có giải (Đề 12 - Đề 20).zip 05-05-2022 05-05-2022
57 [FILE NÉN] 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Bản word có giải (Đề 1 - Đề 10).zip 18-04-2022 18-04-2022
56 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 41 - NÂNG CAO - (XD29) - (Bản word có lời giải).docx 29-05-2022 29-05-2022
55 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 40 - Tiêu chuẩn - (XD28) - (Bản word có lời giải).docx 29-05-2022 29-05-2022
54 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 39 - Tiêu chuẩn - (DVL12) - (Bản word có lời giải).doc 26-05-2022 26-05-2022
53 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 38 - Tiêu chuẩn - (XD27) - (Bản word có lời giải).doc 26-05-2022 26-05-2022
52 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 37 - Tiêu chuẩn - (XD26) - (Bản word có lời giải).docx 25-05-2022 25-05-2022
51 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 36 - Tiêu chuẩn - (DVL11) - (Bản word có lời giải).doc 21-05-2022 21-05-2022
50 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 35 - Tiêu chuẩn - (XD25) - (Bản word có lời giải).docx 21-05-2022 21-05-2022
49 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 34 - Tiêu chuẩn - (XD24) - (Bản word có lời giải).docx 16-05-2022 16-05-2022
48 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 33 - Tiêu chuẩn - (XD23) - (Bản word có lời giải).docx 16-05-2022 16-05-2022
47 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 32 - Tiêu chuẩn - (XD22) - (Bản word có lời giải).docx 15-05-2022 15-05-2022
46 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 31 - Tiêu chuẩn - (XD21) - (Bản word có lời giải).docx 14-05-2022 14-05-2022
45 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 30 - Tiêu chuẩn - (DVL10) - (Bản word có lời giải).docx 08-05-2022 08-05-2022
44 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 29 - Tiêu chuẩn - (XD20) - (Bản word có lời giải).docx 08-05-2022 08-05-2022
43 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 28 - Tiêu chuẩn - (XD19) - (Bản word có lời giải).docx 08-05-2022 08-05-2022
42 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 27 - Tiêu chuẩn - (XD18) - (Bản word có lời giải).docx 08-05-2022 08-05-2022
41 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 26 - Tiêu chuẩn - (DVL9) - (Bản word có lời giải).docx 05-05-2022 05-05-2022
40 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 25 - Tiêu chuẩn - (XD17) - (Bản word có lời giải).docx 05-05-2022 05-05-2022
39 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 24 - Tiêu chuẩn - (XD16) - (Bản word có lời giải).docx 05-05-2022 05-05-2022
38 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 23 - NÂNG CAO - (XD15) - (Bản word có lời giải).docx 05-05-2022 05-05-2022
37 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 22 - NÂNG CAO - (XD14) - (Bản word có lời giải).docx 05-05-2022 05-05-2022
36 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 21 - NÂNG CAO - (XD13) - (Bản word có lời giải).docx 30-04-2022 30-04-2022
35 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 20 - NÂNG CAO - (XD12) - (Bản word có lời giải).docx 24-04-2022 24-04-2022
34 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 19 - NÂNG CAO - (XD11) - (Bản word có lời giải).docx 24-04-2022 24-04-2022
33 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 18 - Tiêu chuẩn (XD10) (Bản word có lời giải).docx 20-04-2022 20-04-2022
32 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 17 - Tiêu chuẩn (ĐVL8) (Bản word có lời giải).docx 20-04-2022 20-04-2022
31 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 16 - Tiêu chuẩn (ĐVL7) (Bản word có lời giải).docx 20-04-2022 20-04-2022
30 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 15 - Tiêu chuẩn (ĐVL6) (Bản word có lời giải).doc 20-04-2022 20-04-2022
29 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 14 - Tiêu chuẩn (ĐVL5) (Bản word có lời giải).docx 20-04-2022 20-04-2022
28 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 13 - Tiêu chuẩn (ĐVL4) (Bản word có lời giải).docx 20-04-2022 20-04-2022
27 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 12 - Tiêu chuẩn (ĐVL3) (Bản word có lời giải).docx 20-04-2022 20-04-2022
26 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 10 - Tiêu chuẩn (XD9) (Bản word có lời giải).docx 18-04-2022 18-04-2022
25 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 9 - Tiêu chuẩn (XD8) (Bản word có lời giải).docx 18-04-2022 18-04-2022
24 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 8 - Tiêu chuẩn (XD7) (Bản word có lời giải).docx 18-04-2022 18-04-2022
23 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 7 - Tiêu chuẩn (XD6) (Bản word có lời giải).docx 16-04-2022 16-04-2022
22 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 6 - Tiêu chuẩn (XD5) (Bản word có lời giải).docx 12-04-2022 12-04-2022
21 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 5 - Tiêu chuẩn (XD4) (Bản word có lời giải).docx 12-04-2022 12-04-2022
20 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 4 - Tiêu chuẩn (XD3) (Bản word có lời giải).docx 12-04-2022 12-04-2022
19 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 3 - Tiêu chuẩn (XD2) (Bản word có lời giải).docx 07-04-2022 07-04-2022
18 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 2 - Tiêu chuẩn (XD1) (Bản word có lời giải).docx 06-04-2022 06-04-2022
17 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 1 - Tiêu chuẩn (ĐVL1) (Bản word có lời giải).doc 04-04-2022 04-04-2022
16 File word giải chi tiết đề minh họa BGD công bố ngày 31-3-2022 môn Vật Lý.docx 04-04-2022 04-04-2022
15 Tặng kèm khi đăng ký trọn bộ - CĐ LÝ 12 - Soạn bởi giáo viên Đặng Việt Hùng (File word).rar 04-04-2022 04-04-2022
14 Tặng kèm khi đăng ký trọn bộ - Chuyên đề bài tập ôn thi Vật Lý 12 4 mức độ (File word).rar 04-04-2022 04-04-2022
13 Tặng kèm khi đăng ký trọn bộ - 1300 câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 chọn lọc theo 4 mức độ (File Word).zip 04-04-2022 04-04-2022
12 Tặng kèm khi đăng ký trọn bộ - Tổng hợp 550 câu trắc nghiệm Đồ thị vật lý lớp 11, 12 có hướng dẫn giải (File word).docx 04-04-2022 04-04-2022
11 File word đề minh họa TN THPT - Môn Vật Lý - Bộ giáo dục và đào tạo công bố ngày 31-3-2022.doc 01-04-2022 01-04-2022
10 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Vật Lý năm 2022 - ĐỀ 10 (Bản word có giải - DVL10).doc 01-04-2022 01-04-2022
9 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Vật Lý năm 2022 - ĐỀ 9 (Bản word có giải - DVL9).doc 01-04-2022 01-04-2022
8 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Vật Lý năm 2022 - ĐỀ 8 (Bản word có giải - DVL8).doc 01-04-2022 01-04-2022
7 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Vật Lý năm 2022 - ĐỀ 7 (Bản word có giải - DVL7).doc 01-04-2022 01-04-2022
6 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Vật Lý năm 2022 - ĐỀ 6 (Bản word có giải - DVL6).docx 09-03-2022 09-03-2022
5 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Vật Lý năm 2022 - ĐỀ 5 (Bản word có giải - DVL5).doc 09-03-2022 09-03-2022
4 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Vật Lý năm 2022 - ĐỀ 4 - Nâng cao (Bản word có giải - DVL4).doc 18-02-2022 18-02-2022
3 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Vật Lý năm 2022 - ĐỀ 3 (Bản word có giải - DVL3).doc 18-02-2022 18-02-2022
2 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Vật Lý năm 2022 - ĐỀ 2 (Bản word có giải - DVL2).docx 22-01-2022 22-01-2022
1 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Vật Lý năm 2022 - ĐỀ 1 (Bản word có giải - DVL1).doc 22-01-2022 22-01-2022

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Duy: 0703.370.950

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

☎️ Mr. Thắng: 0889.948.240

☎️ Mrs. Như Ý: 0934.315.138

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website

 

Gọi điện zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook Fb