Danh sách tài liệu hiện đang có (53)

STT Tên tài liệu Ngày phát hành Xem thử Tải xuống
53 [FILE NÉN TRỌN BỘ] Gói đề phát triển minh họa BGD môn Sinh Học 2022 - Bản word có giải (40 đề + Quà tặng chuyên đề).zip 28-06-2022 28-06-2022
52 [FILE NÉN] 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Bản word có giải (ĐỀ 31 - ĐỀ 40).zip 28-06-2022 28-06-2022
51 [FILE NÉN] 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Bản word có giải (ĐỀ 21 - ĐỀ 30).zip 11-06-2022 11-06-2022
50 [FILE NÉN] 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Bản word có giải (ĐỀ 11 - ĐỀ 20).zip 25-05-2022 25-05-2022
49 [FILE NÉN] 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Bản word có giải (ĐỀ 1 - ĐỀ 10).zip 02-05-2022 02-05-2022
48 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 40 (H12) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 28-06-2022 28-06-2022
47 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 39 (A9) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 28-06-2022 28-06-2022
46 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 38 (KT10) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 26-06-2022 26-06-2022
45 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 37 (T13) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 26-06-2022 26-06-2022
44 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 36 (KT9) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 26-06-2022 26-06-2022
43 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 35 (A8) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 21-06-2022 21-06-2022
42 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 34 (H11) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 20-06-2022 20-06-2022
41 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 33 (T12) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 20-06-2022 20-06-2022
40 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 32 (A7) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 16-06-2022 16-06-2022
39 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 31 (H10) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 13-06-2022 13-06-2022
38 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 30 (T11) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 11-06-2022 11-06-2022
37 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 29 (A6) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 09-06-2022 09-06-2022
36 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 28 (H9) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 05-06-2022 05-06-2022
35 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 27 (KT8) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 05-06-2022 05-06-2022
34 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 26 (A5) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 03-06-2022 03-06-2022
33 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 25 (T10) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 03-06-2022 03-06-2022
32 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 24 (H8) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 02-06-2022 02-06-2022
31 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 23 (H7) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 31-05-2022 31-05-2022
30 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 22 (A4) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 29-05-2022 29-05-2022
29 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 21 (T9) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 29-05-2022 29-05-2022
28 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 20 (H6) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 25-05-2022 25-05-2022
27 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 19 (T8) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 24-05-2022 24-05-2022
26 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 18 (A3) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 24-05-2022 24-05-2022
25 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 17 (A2) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
24 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 16 (H5) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 18-05-2022 18-05-2022
23 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 15 (A1) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 16-05-2022 16-05-2022
22 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 14 (T7) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 13-05-2022 13-05-2022
21 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 13 (H4) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 13-05-2022 13-05-2022
20 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 12 (H3) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 06-05-2022 06-05-2022
19 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 11 (T6) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 06-05-2022 06-05-2022
18 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 10 (KT7) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 02-05-2022 02-05-2022
17 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 9 (H2) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 02-05-2022 02-05-2022
16 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 8 (H1) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 24-04-2022 24-04-2022
15 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 7 (T5) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 24-04-2022 24-04-2022
14 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 6 (T4) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 24-04-2022 24-04-2022
13 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 5 (T3) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 14-04-2022 14-04-2022
12 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 4 (KT4) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 12-04-2022 12-04-2022
11 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 3 (KT3) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 12-04-2022 12-04-2022
10 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 2 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 07-04-2022 07-04-2022
9 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề 1 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 07-04-2022 07-04-2022
8 TẶNG KÈM KHI MUA TRỌN BỘ ĐỀ - CĐ 4 mức độ SINH 12 - Soạn bởi nhóm giáo viên chuyên - [File word].rar 07-04-2022 07-04-2022
7 TẶNG KÈM KHI MUA TRỌN BỘ ĐỀ - Chinh Phục câu hỏi lý thuyết sinh học theo chủ đề - Phan Khắc Nghệ - [File Word].zip 07-04-2022 07-04-2022
6 TẶNG KÈM KHI MUA TRỌN BỘ ĐỀ - 1900 câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh Học chọn lọc theo mức độ vận dụng kèm lời giải chi tiết - [File Word].zip 07-04-2022 07-04-2022
5 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Sinh Học năm 2022 - ĐỀ 5 (Bản word có giải).docx 07-04-2022 07-04-2022
4 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Sinh Học năm 2022 - ĐỀ 4 (Bản word có giải).docx 07-04-2022 07-04-2022
3 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Sinh Học năm 2022 - ĐỀ 3 (Bản word có giải).docx 07-04-2022 07-04-2022
2 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Sinh Học năm 2022 - ĐỀ 2 (Bản word có giải).docx 14-02-2022 14-02-2022
1 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Sinh Học năm 2022 - ĐỀ 1 (Bản word có giải).docx 14-02-2022 14-02-2022

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Duy: 0703.370.950

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

☎️ Mr. Thắng: 0889.948.240

☎️ Mrs. Như Ý: 0934.315.138

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website

 

Gọi điện zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook Fb