Danh sách tài liệu hiện đang có (47)

STT Tên tài liệu Ngày phát hành Xem thử Tải xuống
47 [FILE NÉN TRỌN BỘ] 40 đề phát triển minh họa BGD 2022 NGỮ VĂN + Quà tặng word.zip 18-05-2022 18-05-2022
46 (FILE NÉN) 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn NGỮ VĂN (ĐỀ 31 - ĐỀ 40) (Bản word có lời giải).zip 18-05-2022 18-05-2022
45 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 40 (N11) (Bản word có lời giải).doc 18-05-2022 18-05-2022
44 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 39 (N10) (Bản word có lời giải).doc 18-05-2022 18-05-2022
43 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 38 (N9) (Bản word có lời giải).doc 09-05-2022 09-05-2022
42 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 37 (N8) (Bản word có lời giải).doc 09-05-2022 09-05-2022
41 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 36 (N7) (Bản word có lời giải).doc 27-04-2022 27-04-2022
40 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 35 (N6) (Bản word có lời giải).doc 27-04-2022 27-04-2022
39 (FILE NÉN) 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn NGỮ VĂN (ĐỀ 21 - ĐỀ 30) (Bản word có lời giải).zip 21-04-2022 21-04-2022
38 (FILE NÉN) 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn NGỮ VĂN (ĐỀ 11 - ĐỀ 20) (Bản word có lời giải).zip 21-04-2022 21-04-2022
37 (FILE NÉN) 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn NGỮ VĂN (ĐỀ 1 - ĐỀ 10) (Bản word có lời giải).zip 21-04-2022 21-04-2022
36 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 34 (TA20) (Bản word có lời giải).doc 21-04-2022 21-04-2022
35 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 33 (N5) (Bản word có lời giải).doc 21-04-2022 21-04-2022
34 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 32 (N4) (Bản word có lời giải).doc 21-04-2022 21-04-2022
33 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 31 (TA19) (Bản word có lời giải).doc 17-04-2022 17-04-2022
32 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 30 (TA18) (Bản word có lời giải).doc 17-04-2022 17-04-2022
31 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 29 (TA17) (Bản word có lời giải).doc 17-04-2022 17-04-2022
30 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 28 (PT11) (Bản word có lời giải).doc 17-04-2022 17-04-2022
29 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 27 (LN3) (Bản word có lời giải).doc 17-04-2022 17-04-2022
28 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 26 (LN2) (Bản word có lời giải).doc 17-04-2022 17-04-2022
27 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 25 (TA16) (Bản word có lời giải).doc 17-04-2022 17-04-2022
26 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 24 (TA15) (Bản word có lời giải).doc 17-04-2022 17-04-2022
25 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 23 (TA14) (Bản word có lời giải).doc 17-04-2022 17-04-2022
24 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 22 (TA13) (Bản word có lời giải).doc 12-04-2022 12-04-2022
23 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 21 (TA12) (Bản word có lời giải).doc 12-04-2022 12-04-2022
22 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 20 (TA11) (Bản word có lời giải).doc 12-04-2022 12-04-2022
21 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 19 (TA10) (Bản word có lời giải).doc 12-04-2022 12-04-2022
20 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 18 (TA9) (Bản word có lời giải).doc 10-04-2022 10-04-2022
19 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 17 (TA8) (Bản word có lời giải).doc 10-04-2022 10-04-2022
18 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 16 (TA7) (Bản word có lời giải).doc 10-04-2022 10-04-2022
17 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 15 (TA6) (Bản word có lời giải).doc 10-04-2022 10-04-2022
16 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 14 (TA5) (Bản word có lời giải).doc 10-04-2022 10-04-2022
15 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 13 (TA4) (Bản word có lời giải).doc 10-04-2022 10-04-2022
14 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 12 (TA3) (Bản word có lời giải).doc 10-04-2022 10-04-2022
13 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 11 (PT10) (Bản word có lời giải).doc 10-04-2022 10-04-2022
12 TẶNG KÈM - CĐ ÔN THI THPT - Soạn bởi nhóm giáo viên sư phạm (HOT) - File word.zip 10-04-2022 10-04-2022
11 TẶNG KÈM - 1000 bài tập môn Ngữ Văn - chọn lọc theo chuyên đề _ dạng (File word có lời giải).zip 10-04-2022 10-04-2022
10 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 10 (PT9) (Bản word có lời giải).doc 27-03-2022 27-03-2022
9 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 9 (TA2) (Bản word có lời giải).doc 27-03-2022 27-03-2022
8 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 8 (TA1) (Bản word có lời giải).doc 27-03-2022 27-03-2022
7 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 7 (PT8) (Bản word có lời giải).doc 09-03-2022 09-03-2022
6 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 6 (PT7) (Bản word có lời giải).doc 18-02-2022 18-02-2022
5 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 5 (PT4) (Bản word có lời giải).doc 18-02-2022 18-02-2022
4 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 4 (PT3) (Bản word có lời giải).doc 18-02-2022 18-02-2022
3 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 3 (LN1) (Bản word có lời giải).doc 13-02-2022 13-02-2022
2 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 2 (PT2) (Bản word có lời giải).doc 26-12-2021 26-12-2021
1 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 1 (PT1) (Bản word có lời giải).doc 26-12-2021 26-12-2021

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Duy: 0703.370.950

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

☎️ Mr. Thắng: 0889.948.240

☎️ Mrs. Như Ý: 0934.315.138

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website

 

Gọi điện zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook Fb