Danh sách tài liệu hiện đang có (53)

STT Tên tài liệu Ngày phát hành Xem thử Tải xuống
53 [FILE NÉN TRỌN BỘ] - Gói đề phát triển minh họa BGD 2022 - Môn Lịch Sử - File word có giải.zip 11-06-2022 11-06-2022
52 [FILE NÉN] 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - Bản word có giải (ĐỀ 31 - ĐỀ 40).zip 11-06-2022 11-06-2022
51 [FILE NÉN] 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - Bản word có giải (ĐỀ 21 - ĐỀ 30).zip 25-05-2022 25-05-2022
50 [FILE NÉN] 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - Bản word có giải (ĐỀ 11 - ĐỀ 20).zip 27-04-2022 27-04-2022
49 [FILE NÉN] 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - Bản word có giải (ĐỀ 1 - ĐỀ 10).zip 21-04-2022 21-04-2022
48 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 40 - Tiêu chuẩn (L28) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 11-06-2022 11-06-2022
47 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 39 - Tiêu chuẩn (L27) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 09-06-2022 09-06-2022
46 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 38 - Tiêu chuẩn (L26) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 09-06-2022 09-06-2022
45 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 37 - Tiêu chuẩn (H12) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 04-06-2022 04-06-2022
44 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 36 - Tiêu chuẩn (L25) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 31-05-2022 31-05-2022
43 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 35 - Tiêu chuẩn (L24) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 29-05-2022 29-05-2022
42 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 34 - Tiêu chuẩn (H11) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 27-05-2022 27-05-2022
41 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 33 - Tiêu chuẩn (L23) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 27-05-2022 27-05-2022
40 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 32 - Tiêu chuẩn (L22) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 25-05-2022 25-05-2022
39 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 31 - Tiêu chuẩn (L21) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 25-05-2022 25-05-2022
38 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 30 - Tiêu chuẩn (H10) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 19-05-2022 19-05-2022
37 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 29 - Tiêu chuẩn (L20) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 17-05-2022 17-05-2022
36 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 28 - Tiêu chuẩn (L19) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 13-05-2022 13-05-2022
35 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 27 - Tiêu chuẩn (L18) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 13-05-2022 13-05-2022
34 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 26 - Tiêu chuẩn (L17) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 09-05-2022 09-05-2022
33 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 25 - Tiêu chuẩn (L16) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 09-05-2022 09-05-2022
32 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 24 - Tiêu chuẩn (L15) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 06-05-2022 06-05-2022
31 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 23 - Tiêu chuẩn (L14) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 06-05-2022 06-05-2022
30 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 22 - Tiêu chuẩn (L13) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 02-05-2022 02-05-2022
29 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 21 - Tiêu chuẩn (L12) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 27-04-2022 27-04-2022
28 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 20 - Tiêu chuẩn (L11) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 27-04-2022 27-04-2022
27 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 19 - Tiêu chuẩn (L10) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 27-04-2022 27-04-2022
26 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 18 - Tiêu chuẩn (H9) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 23-04-2022 23-04-2022
25 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 17 - Tiêu chuẩn (L9) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 23-04-2022 23-04-2022
24 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 16 - Tiêu chuẩn (L8) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 23-04-2022 23-04-2022
23 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 15 - Tiêu chuẩn (L7) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 20-04-2022 20-04-2022
22 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 14 - Tiêu chuẩn (L6) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 20-04-2022 20-04-2022
21 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 13 - Tiêu chuẩn (H8) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 19-04-2022 19-04-2022
20 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 12 - Tiêu chuẩn (L5) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 19-04-2022 19-04-2022
19 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 11 - Tiêu chuẩn (H7) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 14-04-2022 14-04-2022
18 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 10 - Tiêu chuẩn (H6) (Bản word có lời giải) - VIP - fix.doc 14-04-2022 14-04-2022
17 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 9 - Tiêu chuẩn (H5) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 14-04-2022 14-04-2022
16 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 8 - Tiêu chuẩn (L4) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 14-04-2022 14-04-2022
15 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 7 - Tiêu chuẩn (L3) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 12-04-2022 12-04-2022
14 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 6 - Tiêu chuẩn (H4) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 12-04-2022 12-04-2022
13 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 5 - Tiêu chuẩn (H3) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 10-04-2022 10-04-2022
12 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 4 - Tiêu chuẩn (H2) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 10-04-2022 10-04-2022
11 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 3 - Tiêu chuẩn (L2) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 07-04-2022 07-04-2022
10 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 2 - Tiêu chuẩn (H1) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 04-04-2022 04-04-2022
9 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn LỊCH SỬ - ĐỀ 1 - Tiêu chuẩn (L1) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 04-04-2022 04-04-2022
8 Tặng kèm khi mua trọn bộ - Bộ 1225 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch Sử chọn lọc theo mức độ vận dụng kèm lời giải chi tiết - [File Word].zip 04-04-2022 04-04-2022
7 Tặng kèm khi mua trọn bộ - Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử Theo Chủ Đề 12 - [File Word].zip 04-04-2022 04-04-2022
6 Tặng kèm khi mua trọn bộ - 1065 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12 - Ths Trương Ngọc Thơi - [File Word].doc 04-04-2022 04-04-2022
5 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Lịch Sử năm 2022 - ĐỀ 5 (Bản word có giải - CT1).doc 12-03-2022 12-03-2022
4 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Lịch Sử năm 2022 - ĐỀ 4 (Bản word có giải - TH1).doc 12-03-2022 12-03-2022
3 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Lịch Sử năm 2022 - ĐỀ 3 (Bản word có giải - H3).doc 14-02-2022 14-02-2022
2 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Lịch Sử năm 2022 - ĐỀ 2 (Bản word có giải - H2).doc 14-02-2022 14-02-2022
1 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Lịch Sử năm 2022 - ĐỀ 1 (Bản word có giải - H1).doc 14-02-2022 14-02-2022

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Duy: 0703.370.950

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

☎️ Mr. Thắng: 0889.948.240

☎️ Mrs. Như Ý: 0934.315.138

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website

 

Gọi điện zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook Fb