Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn ĐỊA LÝ - Dự đoán và soạn bám sát cấu trúc đề minh họa BGD (Bản word có lời giải chi tiết) - VIP

Danh sách tài liệu hiện đang có (48)

STT Tên tài liệu Ngày phát hành Xem thử Tải xuống
48 [FILE NÉN TRỌN BỘ] Gói đề phát triển minh họa BGD môn Địa Lý 2022 - Bản word có giải (40 đề + Quà tặng chuyên đề).zip 27-06-2022 27-06-2022
47 [FILE NÉN] 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Bản word có giải (ĐỀ 31 - ĐỀ 40).zip 27-06-2022 27-06-2022
46 [FILE NÉN] 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Bản word có giải (ĐỀ 21 - ĐỀ 30).zip 31-05-2022 31-05-2022
45 [FILE NÉN] 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Bản word có giải (ĐỀ 11 - ĐỀ 20).zip 14-05-2022 14-05-2022
44 [FILE NÉN] 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Bản word có giải (ĐỀ 1 - ĐỀ 10).zip 24-04-2022 24-04-2022
43 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 40 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 21-06-2022 21-06-2022
42 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 39 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 21-06-2022 21-06-2022
41 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 38 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 21-06-2022 21-06-2022
40 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 37 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 13-06-2022 13-06-2022
39 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 36 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 13-06-2022 13-06-2022
38 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 35 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 09-06-2022 09-06-2022
37 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 34 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 09-06-2022 09-06-2022
36 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 33 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 05-06-2022 05-06-2022
35 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 32 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 03-06-2022 03-06-2022
34 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 31 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 02-06-2022 02-06-2022
33 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 30 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 31-05-2022 31-05-2022
32 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 29 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 29-05-2022 29-05-2022
31 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 28 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 29-05-2022 29-05-2022
30 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 27 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 29-05-2022 29-05-2022
29 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 26 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 25-05-2022 25-05-2022
28 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 25 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 24-05-2022 24-05-2022
27 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 24 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 19-05-2022 19-05-2022
26 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 23 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 18-05-2022 18-05-2022
25 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 22 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 16-05-2022 16-05-2022
24 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 21 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 15-05-2022 15-05-2022
23 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 20 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 14-05-2022 14-05-2022
22 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 19 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 14-05-2022 14-05-2022
21 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 18 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 12-05-2022 12-05-2022
20 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 17 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 10-05-2022 10-05-2022
19 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 16 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 08-05-2022 08-05-2022
18 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 15 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 08-05-2022 08-05-2022
17 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 14 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 28-04-2022 28-04-2022
16 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 13 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 27-04-2022 27-04-2022
15 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 12 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 26-04-2022 26-04-2022
14 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 11 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 26-04-2022 26-04-2022
13 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 10 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 24-04-2022 24-04-2022
12 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 9 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 18-04-2022 18-04-2022
11 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 8 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 16-04-2022 16-04-2022
10 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 7 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 16-04-2022 16-04-2022
9 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 6 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 14-04-2022 14-04-2022
8 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 5 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 12-04-2022 12-04-2022
7 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 4 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP..doc 10-04-2022 10-04-2022
6 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 3 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP..doc 07-04-2022 07-04-2022
5 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 2 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP..doc 05-04-2022 05-04-2022
4 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn ĐỊA LÝ - Đề 1 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 03-04-2022 03-04-2022
3 Tặng kèm khi mua trọn bộ - Trắc nghiệm ĐỊA LÍ 12 Lý thuyết và thực hành - PGS.TS Nguyễn Đức Vũ.zip 03-04-2022 03-04-2022
2 Tặng kèm khi mua trọn bộ - Bộ câu hỏi bài tập kĩ năng Atlat Địa Lí Việt Nam.zip 03-04-2022 03-04-2022
1 Tặng kèm khi mua trọn bộ - 1500 bài tập Địa Lý 12 theo chủ đề 4 mức độ có giải.zip 03-04-2022 03-04-2022

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

☎️ Mr. Duy: 0703.370.950

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mrs. Như Ý: 0934.315.138

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website

 

Gọi điện zalo Nhắn Zalo Nhắn Facebook Fb
Chat Facebook
Zalo
Hotline
Hướng dẫn
Tìm kiếm