Giáo án Power Point KHTN lớp 7 cả năm - Hóa, Lý, Sinh (KẾT NỐI TRI THỨC)

Giới thiệu tài liệu

Tất cả tài liệu 46
File trọn bộ 4
File lẻ 42
PHẦN HÓA HỌC 9
PHẦN VẬT LÝ 16
PHẦN SINH HỌC 25
Chương 1 7
Chương 2 3
Chương 3 4
Chương 4 3
Chương 5 3
Chương 6 3
Chương 7 12
Chương 8 3
Chương 9 3
Chương 10 4

Đang tiếp tục cập nhật...

45.
Giáo án powerpoint vật lí 7 kết nối tri thức.zip
11-09-2023 .zip 1.42GB
44.
Giáo án powerpoint hóa học 7 kết nối tri thức.zip
11-09-2023 .zip 162.17MB
43.
Giáo án powerpoint sinh học 7 kết nối tri thức.zip
11-09-2023 .zip 905.31MB
42.
Bài 42 Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.pptx
11-09-2023 .pptx 6.34MB
40.
Bài 40 sinh sản hữu tính ở sinh vật.pptx
11-09-2023 .pptx 48.12MB
39.
Bài 39 sinh sản vô tính ở sinh vật.pptx
11-09-2023 .pptx 157.18MB
36.
Bài 36 _ Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở SV.pptx
11-09-2023 .pptx 16.72MB
35.
Bài 35 _ TH cảm ứng ở SV _ Sinh 7 _ kntt.pptx
11-09-2023 .pptx 101.10MB
34.
Bài 34 _ VD hiện tượng cảm ứng ở SV vào thực tiễn _ Sinh7 _ kntt.pptx
11-09-2023 .pptx 14.61MB
33.
Bài 33 _ Cảm ứng ở SV và tập tính ở ĐV _ Sinh7_kntt.pptx
11-09-2023 .pptx 69.92MB
31.
Bài 31_trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật.pptx
11-09-2023 .pptx 240.26MB
30.
Bài 30_trao đổi nước và chất dinh dưỡng.pptx
11-09-2023 .pptx 21.48MB
29.
28.
Bài 28_trao đổi khí ở sinh vật.pptx
11-09-2023 .pptx 102.37MB
27.
Bài 27. Thực hành hô hấp ở thực vật.pptx
11-09-2023 .pptx 9.92MB
26.
Bài 26. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào.pptx
11-09-2023 .pptx 4.46MB
25.
Bài 25. Hô hấp tế bào.pptx
11-09-2023 .pptx 4.15MB
24.
Bài 24. Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh.pptx
11-09-2023 .pptx 12.42MB
23.
Bài 23. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp.pptx
11-09-2023 .pptx 9.70MB
22.
Bài 22. Quang hợp ở thực vật.pptx
11-09-2023 .pptx 4.67MB
21.
Bài 21. Khái quát về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.pptx
11-09-2023 .pptx 12.80MB
20.
Bài 20 chế tạo nam châm điện đơn giản.pptx
11-09-2023 .pptx 77.88MB
19.
Bài 19 từ trường.pptx
11-09-2023 .pptx 380.99MB
18.
Bài 18 nam châm.pptx
11-09-2023 .pptx 44.41MB
17.
Bài 17_ảnh hưởng của vật qua gương phẳng.pptx
11-09-2023 .pptx 104.73MB
16.
Bài 16_sự phản xạ ánh sáng.pptx
11-09-2023 .pptx 50.12MB
15.
Bài 15_năng lượng ánh sáng. tia sáng, vùng tối.pptx
11-09-2023 .pptx 307.38MB
14.
Bài 14_phản xạ âm, chống ô nhiễm tiếng ồn.pptx
11-09-2023 .pptx 162.92MB
13.
Bài 13_độ to và độ cao của âm.pptx
11-09-2023 .pptx 167.75MB
12.
Bài 12_sóng âm thanh.pptx
11-09-2023 .pptx 278.82MB
11.
10.
Bài 10_đồ thị quãng đường - thời gian.pptx
10-09-2023 .pptx 6.35MB
9.
Bài 9_đo tốc độ.pptx
10-09-2023 .pptx 40.71MB
8.
Bài 8_tốc độc chuyển động.pptx
10-09-2023 .pptx 9.90MB
7.
Bài 7_hóa trị và công thức hóa học.pptx
10-09-2023 .pptx 14.10MB
6.
Bài 6_giới thiệu về liên kết hóa học.pptx
10-09-2023 .pptx 15.21MB
5.
Bài 5_phân tử_đơn chất_hợp chất.pptx
10-09-2023 .pptx 25.49MB
4.
bài 4_sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Copy.pptx
10-09-2023 .pptx 18.91MB
3.
Bài 3_nguyên tố hóa học.pptx
10-09-2023 .pptx 16.34MB
2.
Bài 2_Nguyên tử.pptx
10-09-2023 .pptx 45.04MB
1.
Bài 1_Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên.pptx
10-09-2023 .pptx 35.78MB
3.
Giáo án powerpoint vật lí 7 kết nối tri thức.zip
11-09-2023 .zip 1.42GB
2.
Giáo án powerpoint hóa học 7 kết nối tri thức.zip
11-09-2023 .zip 162.17MB
1.
Giáo án powerpoint sinh học 7 kết nối tri thức.zip
11-09-2023 .zip 905.31MB
42.
Bài 42 Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.pptx
11-09-2023 .pptx 6.34MB
40.
Bài 40 sinh sản hữu tính ở sinh vật.pptx
11-09-2023 .pptx 48.12MB
39.
Bài 39 sinh sản vô tính ở sinh vật.pptx
11-09-2023 .pptx 157.18MB
36.
Bài 36 _ Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở SV.pptx
11-09-2023 .pptx 16.72MB
35.
Bài 35 _ TH cảm ứng ở SV _ Sinh 7 _ kntt.pptx
11-09-2023 .pptx 101.10MB
34.
Bài 34 _ VD hiện tượng cảm ứng ở SV vào thực tiễn _ Sinh7 _ kntt.pptx
11-09-2023 .pptx 14.61MB
33.
Bài 33 _ Cảm ứng ở SV và tập tính ở ĐV _ Sinh7_kntt.pptx
11-09-2023 .pptx 69.92MB
31.
Bài 31_trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật.pptx
11-09-2023 .pptx 240.26MB
30.
Bài 30_trao đổi nước và chất dinh dưỡng.pptx
11-09-2023 .pptx 21.48MB
29.
28.
Bài 28_trao đổi khí ở sinh vật.pptx
11-09-2023 .pptx 102.37MB
27.
Bài 27. Thực hành hô hấp ở thực vật.pptx
11-09-2023 .pptx 9.92MB
26.
Bài 26. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào.pptx
11-09-2023 .pptx 4.46MB
25.
Bài 25. Hô hấp tế bào.pptx
11-09-2023 .pptx 4.15MB
24.
Bài 24. Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh.pptx
11-09-2023 .pptx 12.42MB
23.
Bài 23. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp.pptx
11-09-2023 .pptx 9.70MB
22.
Bài 22. Quang hợp ở thực vật.pptx
11-09-2023 .pptx 4.67MB
21.
Bài 21. Khái quát về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.pptx
11-09-2023 .pptx 12.80MB
20.
Bài 20 chế tạo nam châm điện đơn giản.pptx
11-09-2023 .pptx 77.88MB
19.
Bài 19 từ trường.pptx
11-09-2023 .pptx 380.99MB
18.
Bài 18 nam châm.pptx
11-09-2023 .pptx 44.41MB
17.
Bài 17_ảnh hưởng của vật qua gương phẳng.pptx
11-09-2023 .pptx 104.73MB
16.
Bài 16_sự phản xạ ánh sáng.pptx
11-09-2023 .pptx 50.12MB
15.
Bài 15_năng lượng ánh sáng. tia sáng, vùng tối.pptx
11-09-2023 .pptx 307.38MB
14.
Bài 14_phản xạ âm, chống ô nhiễm tiếng ồn.pptx
11-09-2023 .pptx 162.92MB
13.
Bài 13_độ to và độ cao của âm.pptx
11-09-2023 .pptx 167.75MB
12.
Bài 12_sóng âm thanh.pptx
11-09-2023 .pptx 278.82MB
11.
10.
Bài 10_đồ thị quãng đường - thời gian.pptx
10-09-2023 .pptx 6.35MB
9.
Bài 9_đo tốc độ.pptx
10-09-2023 .pptx 40.71MB
8.
Bài 8_tốc độc chuyển động.pptx
10-09-2023 .pptx 9.90MB
7.
Bài 7_hóa trị và công thức hóa học.pptx
10-09-2023 .pptx 14.10MB
6.
Bài 6_giới thiệu về liên kết hóa học.pptx
10-09-2023 .pptx 15.21MB
5.
Bài 5_phân tử_đơn chất_hợp chất.pptx
10-09-2023 .pptx 25.49MB
4.
bài 4_sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Copy.pptx
10-09-2023 .pptx 18.91MB
3.
Bài 3_nguyên tố hóa học.pptx
10-09-2023 .pptx 16.34MB
2.
Bài 2_Nguyên tử.pptx
10-09-2023 .pptx 45.04MB
1.
Bài 1_Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên.pptx
10-09-2023 .pptx 35.78MB
8.
Giáo án powerpoint hóa học 7 kết nối tri thức.zip
11-09-2023 .zip 162.17MB
7.
Bài 7_hóa trị và công thức hóa học.pptx
10-09-2023 .pptx 14.10MB
6.
Bài 6_giới thiệu về liên kết hóa học.pptx
10-09-2023 .pptx 15.21MB
5.
Bài 5_phân tử_đơn chất_hợp chất.pptx
10-09-2023 .pptx 25.49MB
4.
bài 4_sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Copy.pptx
10-09-2023 .pptx 18.91MB
3.
Bài 3_nguyên tố hóa học.pptx
10-09-2023 .pptx 16.34MB
2.
Bài 2_Nguyên tử.pptx
10-09-2023 .pptx 45.04MB
1.
Bài 1_Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên.pptx
10-09-2023 .pptx 35.78MB
15.
Giáo án powerpoint vật lí 7 kết nối tri thức.zip
11-09-2023 .zip 1.42GB
14.
Bài 20 chế tạo nam châm điện đơn giản.pptx
11-09-2023 .pptx 77.88MB
13.
Bài 19 từ trường.pptx
11-09-2023 .pptx 380.99MB
12.
Bài 18 nam châm.pptx
11-09-2023 .pptx 44.41MB
11.
Bài 17_ảnh hưởng của vật qua gương phẳng.pptx
11-09-2023 .pptx 104.73MB
10.
Bài 16_sự phản xạ ánh sáng.pptx
11-09-2023 .pptx 50.12MB
9.
Bài 15_năng lượng ánh sáng. tia sáng, vùng tối.pptx
11-09-2023 .pptx 307.38MB
8.
Bài 14_phản xạ âm, chống ô nhiễm tiếng ồn.pptx
11-09-2023 .pptx 162.92MB
7.
Bài 13_độ to và độ cao của âm.pptx
11-09-2023 .pptx 167.75MB
6.
Bài 12_sóng âm thanh.pptx
11-09-2023 .pptx 278.82MB
5.
4.
Bài 10_đồ thị quãng đường - thời gian.pptx
10-09-2023 .pptx 6.35MB
3.
Bài 9_đo tốc độ.pptx
10-09-2023 .pptx 40.71MB
2.
Bài 8_tốc độc chuyển động.pptx
10-09-2023 .pptx 9.90MB
1.
Bài 1_Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên.pptx
10-09-2023 .pptx 35.78MB
24.
Giáo án powerpoint sinh học 7 kết nối tri thức.zip
11-09-2023 .zip 905.31MB
23.
Bài 42 Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.pptx
11-09-2023 .pptx 6.34MB
21.
Bài 40 sinh sản hữu tính ở sinh vật.pptx
11-09-2023 .pptx 48.12MB
20.
Bài 39 sinh sản vô tính ở sinh vật.pptx
11-09-2023 .pptx 157.18MB
17.
Bài 36 _ Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở SV.pptx
11-09-2023 .pptx 16.72MB
16.
Bài 35 _ TH cảm ứng ở SV _ Sinh 7 _ kntt.pptx
11-09-2023 .pptx 101.10MB
15.
Bài 34 _ VD hiện tượng cảm ứng ở SV vào thực tiễn _ Sinh7 _ kntt.pptx
11-09-2023 .pptx 14.61MB
14.
Bài 33 _ Cảm ứng ở SV và tập tính ở ĐV _ Sinh7_kntt.pptx
11-09-2023 .pptx 69.92MB
12.
Bài 31_trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật.pptx
11-09-2023 .pptx 240.26MB
11.
Bài 30_trao đổi nước và chất dinh dưỡng.pptx
11-09-2023 .pptx 21.48MB
10.
9.
Bài 28_trao đổi khí ở sinh vật.pptx
11-09-2023 .pptx 102.37MB
8.
Bài 27. Thực hành hô hấp ở thực vật.pptx
11-09-2023 .pptx 9.92MB
7.
Bài 26. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào.pptx
11-09-2023 .pptx 4.46MB
6.
Bài 25. Hô hấp tế bào.pptx
11-09-2023 .pptx 4.15MB
5.
Bài 24. Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh.pptx
11-09-2023 .pptx 12.42MB
4.
Bài 23. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp.pptx
11-09-2023 .pptx 9.70MB
3.
Bài 22. Quang hợp ở thực vật.pptx
11-09-2023 .pptx 4.67MB
2.
Bài 21. Khái quát về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.pptx
11-09-2023 .pptx 12.80MB
1.
Bài 1_Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên.pptx
10-09-2023 .pptx 35.78MB
7.
Bài 42 Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.pptx
11-09-2023 .pptx 6.34MB
5.
Bài 40 sinh sản hữu tính ở sinh vật.pptx
11-09-2023 .pptx 48.12MB
4.
Bài 39 sinh sản vô tính ở sinh vật.pptx
11-09-2023 .pptx 157.18MB
3.
bài 4_sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Copy.pptx
10-09-2023 .pptx 18.91MB
2.
Bài 3_nguyên tố hóa học.pptx
10-09-2023 .pptx 16.34MB
1.
Bài 2_Nguyên tử.pptx
10-09-2023 .pptx 45.04MB
3.
Bài 7_hóa trị và công thức hóa học.pptx
10-09-2023 .pptx 14.10MB
2.
Bài 6_giới thiệu về liên kết hóa học.pptx
10-09-2023 .pptx 15.21MB
1.
Bài 5_phân tử_đơn chất_hợp chất.pptx
10-09-2023 .pptx 25.49MB
4.
3.
Bài 10_đồ thị quãng đường - thời gian.pptx
10-09-2023 .pptx 6.35MB
2.
Bài 9_đo tốc độ.pptx
10-09-2023 .pptx 40.71MB
1.
Bài 8_tốc độc chuyển động.pptx
10-09-2023 .pptx 9.90MB
3.
Bài 14_phản xạ âm, chống ô nhiễm tiếng ồn.pptx
11-09-2023 .pptx 162.92MB
2.
Bài 13_độ to và độ cao của âm.pptx
11-09-2023 .pptx 167.75MB
1.
Bài 12_sóng âm thanh.pptx
11-09-2023 .pptx 278.82MB
3.
Bài 17_ảnh hưởng của vật qua gương phẳng.pptx
11-09-2023 .pptx 104.73MB
2.
Bài 16_sự phản xạ ánh sáng.pptx
11-09-2023 .pptx 50.12MB
1.
Bài 15_năng lượng ánh sáng. tia sáng, vùng tối.pptx
11-09-2023 .pptx 307.38MB
3.
Bài 20 chế tạo nam châm điện đơn giản.pptx
11-09-2023 .pptx 77.88MB
2.
Bài 19 từ trường.pptx
11-09-2023 .pptx 380.99MB
1.
Bài 18 nam châm.pptx
11-09-2023 .pptx 44.41MB
11.
Bài 31_trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật.pptx
11-09-2023 .pptx 240.26MB
10.
Bài 30_trao đổi nước và chất dinh dưỡng.pptx
11-09-2023 .pptx 21.48MB
9.
8.
Bài 28_trao đổi khí ở sinh vật.pptx
11-09-2023 .pptx 102.37MB
7.
Bài 27. Thực hành hô hấp ở thực vật.pptx
11-09-2023 .pptx 9.92MB
6.
Bài 26. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào.pptx
11-09-2023 .pptx 4.46MB
5.
Bài 25. Hô hấp tế bào.pptx
11-09-2023 .pptx 4.15MB
4.
Bài 24. Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh.pptx
11-09-2023 .pptx 12.42MB
3.
Bài 23. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp.pptx
11-09-2023 .pptx 9.70MB
2.
Bài 22. Quang hợp ở thực vật.pptx
11-09-2023 .pptx 4.67MB
1.
Bài 21. Khái quát về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.pptx
11-09-2023 .pptx 12.80MB
3.
Bài 35 _ TH cảm ứng ở SV _ Sinh 7 _ kntt.pptx
11-09-2023 .pptx 101.10MB
2.
Bài 34 _ VD hiện tượng cảm ứng ở SV vào thực tiễn _ Sinh7 _ kntt.pptx
11-09-2023 .pptx 14.61MB
1.
Bài 33 _ Cảm ứng ở SV và tập tính ở ĐV _ Sinh7_kntt.pptx
11-09-2023 .pptx 69.92MB
4.
Bài 42 Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.pptx
11-09-2023 .pptx 6.34MB
2.
Bài 40 sinh sản hữu tính ở sinh vật.pptx
11-09-2023 .pptx 48.12MB
1.
Bài 39 sinh sản vô tính ở sinh vật.pptx
11-09-2023 .pptx 157.18MB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook