Giáo án Power Point KHTN lớp 7 cả năm - Hóa, Lý, Sinh (KẾT NỐI TRI THỨC)

Giáo án Power Point KHTN lớp 7 cả năm - Hóa, Lý, Sinh (KẾT NỐI TRI THỨC)
Bài giảng điện tử PowerPoint Tài liệu trọn bộ Kết nối tri thức VẬT LÝ HÓA HỌC SINH HỌC
Bài giảng điện tử PowerPoint Tài liệu trọn bộ Kết nối tri thức VẬT LÝ HÓA HỌC SINH HỌC
DANH SÁCH TÀI LIỆU TRONG GÓI
Lọc theo chủ đề
Phí tải lẻ: 399,000 đ
Phí tải lẻ: 170,000 đ
Phí tải lẻ: 99,000 đ
Phí tải lẻ: 299,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
25.
Bài 25. Hô hấp tế bào.pptx
11-09-2023 .pptx 4.15MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
19.
Bài 19 từ trường.pptx
11-09-2023 .pptx 380.99MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
18.
Bài 18 nam châm.pptx
11-09-2023 .pptx 44.41MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
12.
Bài 12_sóng âm thanh.pptx
11-09-2023 .pptx 278.82MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
9.
Bài 9_đo tốc độ.pptx
10-09-2023 .pptx 40.71MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
3.
Bài 3_nguyên tố hóa học.pptx
10-09-2023 .pptx 16.34MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
2.
Bài 2_Nguyên tử.pptx
10-09-2023 .pptx 45.04MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: MIỄN PHÍ
Phí tải lẻ: 170,000 đ
Phí tải lẻ: 99,000 đ
Phí tải lẻ: 299,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
26.
Bài 25. Hô hấp tế bào.pptx
11-09-2023 .pptx 4.15MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
19.
Bài 18 nam châm.pptx
11-09-2023 .pptx 44.41MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
13.
Bài 12_sóng âm thanh.pptx
11-09-2023 .pptx 278.82MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
11.
Bài 9_đo tốc độ.pptx
10-09-2023 .pptx 40.71MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
4.
Bài 3_nguyên tố hóa học.pptx
10-09-2023 .pptx 16.34MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
3.
Bài 2_Nguyên tử.pptx
10-09-2023 .pptx 45.04MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
2.
Bài 19 từ trường.pptx
11-09-2023 .pptx 380.99MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: MIỄN PHÍ
Phí tải lẻ: 99,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
3.
Bài 3_nguyên tố hóa học.pptx
10-09-2023 .pptx 16.34MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
2.
Bài 2_Nguyên tử.pptx
10-09-2023 .pptx 45.04MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: MIỄN PHÍ
Phí tải lẻ: 399,000 đ
Phí tải lẻ: 170,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
13.
Bài 19 từ trường.pptx
11-09-2023 .pptx 380.99MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
12.
Bài 18 nam châm.pptx
11-09-2023 .pptx 44.41MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
6.
Bài 12_sóng âm thanh.pptx
11-09-2023 .pptx 278.82MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
3.
Bài 9_đo tốc độ.pptx
10-09-2023 .pptx 40.71MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: MIỄN PHÍ
Phí tải lẻ: 399,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 299,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
6.
Bài 25. Hô hấp tế bào.pptx
11-09-2023 .pptx 4.15MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: MIỄN PHÍ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
2.
Bài 3_nguyên tố hóa học.pptx
10-09-2023 .pptx 16.34MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
1.
Bài 2_Nguyên tử.pptx
10-09-2023 .pptx 45.04MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
2.
Bài 9_đo tốc độ.pptx
10-09-2023 .pptx 40.71MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
1.
Bài 12_sóng âm thanh.pptx
11-09-2023 .pptx 278.82MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
2.
Bài 19 từ trường.pptx
11-09-2023 .pptx 380.99MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
1.
Bài 18 nam châm.pptx
11-09-2023 .pptx 44.41MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
5.
Bài 25. Hô hấp tế bào.pptx
11-09-2023 .pptx 4.15MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ