Giáo án Power Point KHTN lớp 7 cả năm - Hóa, Lý, Sinh (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Giới thiệu tài liệu

Tất cả tài liệu 52
File nén trọn bộ 4
File lẻ 48
PHẦN HÓA HỌC 11
PHẦN VẬT LÝ 21
PHẦN SINH HỌC 24
Chủ đề 1 8
Chủ đề 2 4
Chủ đề 3 5
Chủ đề 4 4
Chủ đề 5 4
Chủ đề 6 5
Chủ đề 7 11
Chủ đề 8 3
Chủ đề 9 4
Chủ đề 10 3
Chủ đề 11 1

Đang tiếp tục cập nhật...

51.
Giáo án powerpoint sinh học 7 chân trời sáng tạo.zip
11-09-2023 .zip 891.62MB
50.
Giáo án powerpoint vật lí 7 chân trời sáng tạo.zip
11-09-2023 .zip 861.11MB
49.
Giáo án powerpoint hóa học 7 chân trời sáng tạo.zip
11-09-2023 .zip 237.94MB
48.
Bài 39 chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.pptx
11-09-2023 .pptx 5.97MB
47.
Ôn tập chủ đề 10.pptx
11-09-2023 .pptx 14.09MB
45.
Bài 37 sinh sản ở sinh vật.pptx
11-09-2023 .pptx 67.17MB
44.
Ôn tập CĐ 8, 9.pptx
11-09-2023 .pptx 17.75MB
41.
Bài 34. Sinh trưởng và phát triển ở SV.pptx
11-09-2023 .pptx 25.07MB
40.
Bài 33_Tập tính ở động vật.pptx
11-09-2023 .pptx 177.21MB
39.
Bài 32_Tập tính ở động vật.pptx
11-09-2023 .pptx 7.42MB
38.
Bài Ôn tập Chủ đề 7.pptx
11-09-2023 .pptx 19.56MB
36.
Bài 30_Trao đổi nước và các chất dinh đưỡng ở động vật.pptx
11-09-2023 .pptx 115.96MB
35.
Bài 29_Trao đổi nước và các chất dinh đưỡng ở thực vật.pptx
11-09-2023 .pptx 62.28MB
33.
Bài 27_Trao đổi khí ở sinh vật.pptx
11-09-2023 .pptx 9.72MB
31.
Bài 25_Hô hấp tế bào.pptx
11-09-2023 .pptx 32.79MB
30.
Bài 24_Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh.pptx
11-09-2023 .pptx 77.67MB
29.
Bài 23_Quang hợp ở thực vật.pptx
11-09-2023 .pptx 153.47MB
27.
Ôn tập chủ đề 6.pptx
11-09-2023 .pptx 1.51MB
26.
Bài 21. Nam châm điện.pptx
11-09-2023 .pptx 73.47MB
25.
Bài 20. Từ trường trái đất_sử dụng la bàn.pptx
11-09-2023 .pptx 77.44MB
24.
Bài 19. Từ trường.pptx
11-09-2023 .pptx 52.96MB
23.
Bài 18. Nam châm.pptx
11-09-2023 .pptx 207.80MB
22.
ôn tập chủ đề 5.pptx
11-09-2023 .pptx 7.40MB
21.
bài 17_ảnh của vật tạo bởi gưởng phẳng.pptx
11-09-2023 .pptx 4.82MB
20.
Bài 16 _ sự phản xạ ánh sáng.pptx
11-09-2023 .pptx 14.54MB
19.
Bài 15_ánh sáng, tia sáng.pptx
11-09-2023 .pptx 98.25MB
18.
ôn tập chủ đề 4.pptx
11-09-2023 .pptx 13.69MB
17.
Bài 14_phản xạ âm.pptx
11-09-2023 .pptx 192.53MB
16.
bài 13_độ to và độ cao của âm.pptx
11-09-2023 .pptx 160.31MB
15.
Bài 12_mô tả sóng âm.pptx
11-09-2023 .pptx 37.91MB
14.
Ôn tập chương 3.pptx
11-09-2023 .pptx 2.75MB
13.
Bài 11-Tốc độ và an toàn giao thông.pptx
11-09-2023 .pptx 5.88MB
12.
Bài 10- Đo tốc độ.pptx
11-09-2023 .pptx 43.38MB
11.
Bài 9 - Đồ thị quãng đường- thời gian..pptx
11-09-2023 .pptx 3.01MB
10.
Bài 8 - Tốc độ chuyển động.pptx
11-09-2023 .pptx 12.20MB
9.
On tap chu de 2_CTST7.pptx
11-09-2023 .pptx 9.40MB
8.
Bài 7 - Hóa trị và công thức hóa học.pptx
11-09-2023 .pptx 31.97MB
7.
Bài 6- Giới thiệu về liên kết hóa trị.pptx
11-09-2023 .pptx 80.75MB
6.
Bài 5- Phân tử - Đơn chất - Hợp chất.pptx
11-09-2023 .pptx 18.01MB
5.
On tap chu de 1_CTST7.pptx
11-09-2023 .pptx 17.19MB
4.
Bài 4 - Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học..pptx
11-09-2023 .pptx 54.97MB
3.
Bài 3 - Nguyên tố hóa học.pptx
11-09-2023 .pptx 5.08MB
2.
Bài 2 - Nguyên tử..pptx
11-09-2023 .pptx 5.80MB
1.
Bài 1- Phương pháp và kĩ năng học tập môn KHTN.pptx
11-09-2023 .pptx 46.06MB
3.
Giáo án powerpoint sinh học 7 chân trời sáng tạo.zip
11-09-2023 .zip 891.62MB
2.
Giáo án powerpoint vật lí 7 chân trời sáng tạo.zip
11-09-2023 .zip 861.11MB
1.
Giáo án powerpoint hóa học 7 chân trời sáng tạo.zip
11-09-2023 .zip 237.94MB
48.
Bài 39 chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.pptx
11-09-2023 .pptx 5.97MB
47.
Ôn tập chủ đề 10.pptx
11-09-2023 .pptx 14.09MB
45.
Bài 37 sinh sản ở sinh vật.pptx
11-09-2023 .pptx 67.17MB
44.
Ôn tập CĐ 8, 9.pptx
11-09-2023 .pptx 17.75MB
41.
Bài 34. Sinh trưởng và phát triển ở SV.pptx
11-09-2023 .pptx 25.07MB
40.
Bài 33_Tập tính ở động vật.pptx
11-09-2023 .pptx 177.21MB
39.
Bài 32_Tập tính ở động vật.pptx
11-09-2023 .pptx 7.42MB
38.
Bài Ôn tập Chủ đề 7.pptx
11-09-2023 .pptx 19.56MB
36.
Bài 30_Trao đổi nước và các chất dinh đưỡng ở động vật.pptx
11-09-2023 .pptx 115.96MB
35.
Bài 29_Trao đổi nước và các chất dinh đưỡng ở thực vật.pptx
11-09-2023 .pptx 62.28MB
33.
Bài 27_Trao đổi khí ở sinh vật.pptx
11-09-2023 .pptx 9.72MB
31.
Bài 25_Hô hấp tế bào.pptx
11-09-2023 .pptx 32.79MB
30.
Bài 24_Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh.pptx
11-09-2023 .pptx 77.67MB
29.
Bài 23_Quang hợp ở thực vật.pptx
11-09-2023 .pptx 153.47MB
27.
Ôn tập chủ đề 6.pptx
11-09-2023 .pptx 1.51MB
26.
Bài 21. Nam châm điện.pptx
11-09-2023 .pptx 73.47MB
25.
Bài 20. Từ trường trái đất_sử dụng la bàn.pptx
11-09-2023 .pptx 77.44MB
24.
Bài 19. Từ trường.pptx
11-09-2023 .pptx 52.96MB
23.
Bài 18. Nam châm.pptx
11-09-2023 .pptx 207.80MB
22.
ôn tập chủ đề 5.pptx
11-09-2023 .pptx 7.40MB
21.
bài 17_ảnh của vật tạo bởi gưởng phẳng.pptx
11-09-2023 .pptx 4.82MB
20.
Bài 16 _ sự phản xạ ánh sáng.pptx
11-09-2023 .pptx 14.54MB
19.
Bài 15_ánh sáng, tia sáng.pptx
11-09-2023 .pptx 98.25MB
18.
ôn tập chủ đề 4.pptx
11-09-2023 .pptx 13.69MB
17.
Bài 14_phản xạ âm.pptx
11-09-2023 .pptx 192.53MB
16.
bài 13_độ to và độ cao của âm.pptx
11-09-2023 .pptx 160.31MB
15.
Bài 12_mô tả sóng âm.pptx
11-09-2023 .pptx 37.91MB
14.
Ôn tập chương 3.pptx
11-09-2023 .pptx 2.75MB
13.
Bài 11-Tốc độ và an toàn giao thông.pptx
11-09-2023 .pptx 5.88MB
12.
Bài 10- Đo tốc độ.pptx
11-09-2023 .pptx 43.38MB
11.
Bài 9 - Đồ thị quãng đường- thời gian..pptx
11-09-2023 .pptx 3.01MB
10.
Bài 8 - Tốc độ chuyển động.pptx
11-09-2023 .pptx 12.20MB
9.
On tap chu de 2_CTST7.pptx
11-09-2023 .pptx 9.40MB
8.
Bài 7 - Hóa trị và công thức hóa học.pptx
11-09-2023 .pptx 31.97MB
7.
Bài 6- Giới thiệu về liên kết hóa trị.pptx
11-09-2023 .pptx 80.75MB
6.
Bài 5- Phân tử - Đơn chất - Hợp chất.pptx
11-09-2023 .pptx 18.01MB
5.
On tap chu de 1_CTST7.pptx
11-09-2023 .pptx 17.19MB
4.
Bài 4 - Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học..pptx
11-09-2023 .pptx 54.97MB
3.
Bài 3 - Nguyên tố hóa học.pptx
11-09-2023 .pptx 5.08MB
2.
Bài 2 - Nguyên tử..pptx
11-09-2023 .pptx 5.80MB
1.
Bài 1- Phương pháp và kĩ năng học tập môn KHTN.pptx
11-09-2023 .pptx 46.06MB
10.
Giáo án powerpoint hóa học 7 chân trời sáng tạo.zip
11-09-2023 .zip 237.94MB
9.
On tap chu de 2_CTST7.pptx
11-09-2023 .pptx 9.40MB
8.
Bài 7 - Hóa trị và công thức hóa học.pptx
11-09-2023 .pptx 31.97MB
7.
Bài 6- Giới thiệu về liên kết hóa trị.pptx
11-09-2023 .pptx 80.75MB
6.
Bài 5- Phân tử - Đơn chất - Hợp chất.pptx
11-09-2023 .pptx 18.01MB
5.
On tap chu de 1_CTST7.pptx
11-09-2023 .pptx 17.19MB
4.
Bài 4 - Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học..pptx
11-09-2023 .pptx 54.97MB
3.
Bài 3 - Nguyên tố hóa học.pptx
11-09-2023 .pptx 5.08MB
2.
Bài 2 - Nguyên tử..pptx
11-09-2023 .pptx 5.80MB
1.
Bài 1- Phương pháp và kĩ năng học tập môn KHTN.pptx
11-09-2023 .pptx 46.06MB
20.
Giáo án powerpoint vật lí 7 chân trời sáng tạo.zip
11-09-2023 .zip 861.11MB
19.
Ôn tập chủ đề 6.pptx
11-09-2023 .pptx 1.51MB
18.
Bài 21. Nam châm điện.pptx
11-09-2023 .pptx 73.47MB
17.
Bài 20. Từ trường trái đất_sử dụng la bàn.pptx
11-09-2023 .pptx 77.44MB
16.
Bài 19. Từ trường.pptx
11-09-2023 .pptx 52.96MB
15.
Bài 18. Nam châm.pptx
11-09-2023 .pptx 207.80MB
14.
ôn tập chủ đề 5.pptx
11-09-2023 .pptx 7.40MB
13.
bài 17_ảnh của vật tạo bởi gưởng phẳng.pptx
11-09-2023 .pptx 4.82MB
12.
Bài 16 _ sự phản xạ ánh sáng.pptx
11-09-2023 .pptx 14.54MB
11.
Bài 15_ánh sáng, tia sáng.pptx
11-09-2023 .pptx 98.25MB
10.
ôn tập chủ đề 4.pptx
11-09-2023 .pptx 13.69MB
9.
Bài 14_phản xạ âm.pptx
11-09-2023 .pptx 192.53MB
8.
bài 13_độ to và độ cao của âm.pptx
11-09-2023 .pptx 160.31MB
7.
Bài 12_mô tả sóng âm.pptx
11-09-2023 .pptx 37.91MB
6.
Ôn tập chương 3.pptx
11-09-2023 .pptx 2.75MB
5.
Bài 11-Tốc độ và an toàn giao thông.pptx
11-09-2023 .pptx 5.88MB
4.
Bài 10- Đo tốc độ.pptx
11-09-2023 .pptx 43.38MB
3.
Bài 9 - Đồ thị quãng đường- thời gian..pptx
11-09-2023 .pptx 3.01MB
2.
Bài 8 - Tốc độ chuyển động.pptx
11-09-2023 .pptx 12.20MB
1.
Bài 1- Phương pháp và kĩ năng học tập môn KHTN.pptx
11-09-2023 .pptx 46.06MB
23.
Giáo án powerpoint sinh học 7 chân trời sáng tạo.zip
11-09-2023 .zip 891.62MB
22.
Bài 39 chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.pptx
11-09-2023 .pptx 5.97MB
21.
Ôn tập chủ đề 10.pptx
11-09-2023 .pptx 14.09MB
19.
Bài 37 sinh sản ở sinh vật.pptx
11-09-2023 .pptx 67.17MB
18.
Ôn tập CĐ 8, 9.pptx
11-09-2023 .pptx 17.75MB
15.
Bài 34. Sinh trưởng và phát triển ở SV.pptx
11-09-2023 .pptx 25.07MB
14.
Bài 33_Tập tính ở động vật.pptx
11-09-2023 .pptx 177.21MB
13.
Bài 32_Tập tính ở động vật.pptx
11-09-2023 .pptx 7.42MB
12.
Bài Ôn tập Chủ đề 7.pptx
11-09-2023 .pptx 19.56MB
10.
Bài 30_Trao đổi nước và các chất dinh đưỡng ở động vật.pptx
11-09-2023 .pptx 115.96MB
9.
Bài 29_Trao đổi nước và các chất dinh đưỡng ở thực vật.pptx
11-09-2023 .pptx 62.28MB
7.
Bài 27_Trao đổi khí ở sinh vật.pptx
11-09-2023 .pptx 9.72MB
5.
Bài 25_Hô hấp tế bào.pptx
11-09-2023 .pptx 32.79MB
4.
Bài 24_Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh.pptx
11-09-2023 .pptx 77.67MB
3.
Bài 23_Quang hợp ở thực vật.pptx
11-09-2023 .pptx 153.47MB
1.
Bài 1- Phương pháp và kĩ năng học tập môn KHTN.pptx
11-09-2023 .pptx 46.06MB
8.
Bài 39 chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.pptx
11-09-2023 .pptx 5.97MB
7.
Ôn tập chủ đề 10.pptx
11-09-2023 .pptx 14.09MB
5.
Bài 37 sinh sản ở sinh vật.pptx
11-09-2023 .pptx 67.17MB
4.
On tap chu de 1_CTST7.pptx
11-09-2023 .pptx 17.19MB
3.
Bài 4 - Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học..pptx
11-09-2023 .pptx 54.97MB
2.
Bài 3 - Nguyên tố hóa học.pptx
11-09-2023 .pptx 5.08MB
1.
Bài 2 - Nguyên tử..pptx
11-09-2023 .pptx 5.80MB
4.
On tap chu de 2_CTST7.pptx
11-09-2023 .pptx 9.40MB
3.
Bài 7 - Hóa trị và công thức hóa học.pptx
11-09-2023 .pptx 31.97MB
2.
Bài 6- Giới thiệu về liên kết hóa trị.pptx
11-09-2023 .pptx 80.75MB
1.
Bài 5- Phân tử - Đơn chất - Hợp chất.pptx
11-09-2023 .pptx 18.01MB
5.
Ôn tập chương 3.pptx
11-09-2023 .pptx 2.75MB
4.
Bài 11-Tốc độ và an toàn giao thông.pptx
11-09-2023 .pptx 5.88MB
3.
Bài 10- Đo tốc độ.pptx
11-09-2023 .pptx 43.38MB
2.
Bài 9 - Đồ thị quãng đường- thời gian..pptx
11-09-2023 .pptx 3.01MB
1.
Bài 8 - Tốc độ chuyển động.pptx
11-09-2023 .pptx 12.20MB
4.
ôn tập chủ đề 4.pptx
11-09-2023 .pptx 13.69MB
3.
Bài 14_phản xạ âm.pptx
11-09-2023 .pptx 192.53MB
2.
bài 13_độ to và độ cao của âm.pptx
11-09-2023 .pptx 160.31MB
1.
Bài 12_mô tả sóng âm.pptx
11-09-2023 .pptx 37.91MB
4.
ôn tập chủ đề 5.pptx
11-09-2023 .pptx 7.40MB
3.
bài 17_ảnh của vật tạo bởi gưởng phẳng.pptx
11-09-2023 .pptx 4.82MB
2.
Bài 16 _ sự phản xạ ánh sáng.pptx
11-09-2023 .pptx 14.54MB
1.
Bài 15_ánh sáng, tia sáng.pptx
11-09-2023 .pptx 98.25MB
5.
Ôn tập chủ đề 6.pptx
11-09-2023 .pptx 1.51MB
4.
Bài 21. Nam châm điện.pptx
11-09-2023 .pptx 73.47MB
3.
Bài 20. Từ trường trái đất_sử dụng la bàn.pptx
11-09-2023 .pptx 77.44MB
2.
Bài 19. Từ trường.pptx
11-09-2023 .pptx 52.96MB
1.
Bài 18. Nam châm.pptx
11-09-2023 .pptx 207.80MB
11.
Bài Ôn tập Chủ đề 7.pptx
11-09-2023 .pptx 19.56MB
9.
Bài 30_Trao đổi nước và các chất dinh đưỡng ở động vật.pptx
11-09-2023 .pptx 115.96MB
8.
Bài 29_Trao đổi nước và các chất dinh đưỡng ở thực vật.pptx
11-09-2023 .pptx 62.28MB
6.
Bài 27_Trao đổi khí ở sinh vật.pptx
11-09-2023 .pptx 9.72MB
4.
Bài 25_Hô hấp tế bào.pptx
11-09-2023 .pptx 32.79MB
3.
Bài 24_Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh.pptx
11-09-2023 .pptx 77.67MB
2.
Bài 23_Quang hợp ở thực vật.pptx
11-09-2023 .pptx 153.47MB
3.
Ôn tập CĐ 8, 9.pptx
11-09-2023 .pptx 17.75MB
2.
Bài 33_Tập tính ở động vật.pptx
11-09-2023 .pptx 177.21MB
1.
Bài 32_Tập tính ở động vật.pptx
11-09-2023 .pptx 7.42MB
4.
Ôn tập CĐ 8, 9.pptx
11-09-2023 .pptx 17.75MB
1.
Bài 34. Sinh trưởng và phát triển ở SV.pptx
11-09-2023 .pptx 25.07MB
3.
Ôn tập chủ đề 10.pptx
11-09-2023 .pptx 14.09MB
1.
Bài 37 sinh sản ở sinh vật.pptx
11-09-2023 .pptx 67.17MB
1.
Bài 39 chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.pptx
11-09-2023 .pptx 5.97MB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook