Giáo án Power Point KHTN lớp 6 cả năm - Hóa, Lý, Sinh (KẾT NỐI TRI THỨC)

Giới thiệu tài liệu

Tất cả tài liệu 59
File nén trọn bộ 4
File lẻ 55
PHẦN HÓA HỌC 11
PHẦN VẬT LÝ 22
PHẦN SINH HỌC 28
58.
PHẦN HÓA HỌC.zip
23-08-2023 .zip 220.18MB
57.
PHẦN SINH HỌC.zip
23-08-2023 .zip 198.81MB
56.
PHẦN VẬT LÝ.zip
23-08-2023 .zip 93.37MB
55.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 55_Ngân hà.pptx
23-08-2023 .pptx 1.36MB
54.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 54_Hệ Mặt Trời.pptx
23-08-2023 .pptx 1.21MB
53.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 53_Mặt Trăng.pptx
23-08-2023 .pptx 14.59MB
51.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 51_Tiết kiệm năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 14.86MB
50.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 50_Năng lượng tái tạo.pptx
23-08-2023 .pptx 6.61MB
49.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 49_Năng lượng hao phí.pptx
23-08-2023 .pptx 5.28MB
48.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 48_Sự chuyển hóa năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 8.29MB
47.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 47_Một số dạng năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 6.85MB
46.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 46_Năng lượng và sự truyền năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 7.55MB
45.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 45_Lực cản của nước.pptx
23-08-2023 .pptx 17.60MB
44.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 44_Lực ma sát.pptx
23-08-2023 .pptx 13.15MB
43.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 43_ Trọng lực, lực hấp dẫn.pptx
23-08-2023 .pptx 7.59MB
42.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 42_Biến dạng của lò xo.pptx
23-08-2023 .pptx 6.76MB
41.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 41_Biểu diễn lực.pptx
23-08-2023 .pptx 9.26MB
40.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 40_Lực là gì.pptx
23-08-2023 .pptx 7.72MB
39.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 39_Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.pptx
23-08-2023 .pptx 18.75MB
38.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 38_Đa dạng sinh học.pptx
23-08-2023 .pptx 13.40MB
36.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 36_ Động vật.pptx
23-08-2023 .pptx 21.26MB
34.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 34_Thực vật.pptx
23-08-2023 .pptx 11.97MB
33.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 33_Thực hành Quan sát các loại nấm.pptx
23-08-2023 .pptx 13.23MB
32.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 32_Nấm.pptx
23-08-2023 .pptx 16.25MB
31.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 31_Thực hành Quan sát nguyên sinh vật.pptx
23-08-2023 .pptx 7.79MB
30.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 30_Nguyên sinh vật.pptx
23-08-2023 .pptx 14.25MB
29.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 29_Virus.pptx
23-08-2023 .pptx 17.25MB
28.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 28_Thực hành làm sữa chua.pptx
23-08-2023 .pptx 15.79MB
27.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 27_Vi khuẩn.pptx
23-08-2023 .pptx 18.50MB
26.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 26_Khóa lưỡng phân.pptx
23-08-2023 .pptx 16.23MB
25.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 25_Hệ thống phân loại sinh vật.pptx
23-08-2023 .pptx 9.12MB
23.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 23_Tổ chức cơ thể đa bào.pptx
23-08-2023 .pptx 7.41MB
22.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 22_Cơ thể sinh vật.pptx
23-08-2023 .pptx 5.51MB
20.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 20_Sự lớn lên và sinh sản của tế bào.pptx
23-08-2023 .pptx 2.71MB
18.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 18-Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống.pptx
23-08-2023 .pptx 6.04MB
17.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - BAI 17_Tách chất khỏi hỗn hợp.pptx
23-08-2023 .pptx 4.80MB
16.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - BAI 16_Hỗn hợp các chất.pptx
23-08-2023 .pptx 3.55MB
15.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - BAI 15_Một số lương thực, thực phẩm.pptx
23-08-2023 .pptx 117.74MB
14.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - BAI 14_Một số nhiên liệu.pptx
23-08-2023 .pptx 81.68MB
13.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 13. Một số nguyên liệu.pptx
23-08-2023 .pptx 7.00MB
12.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 12. Một số vật liệu.pptx
23-08-2023 .pptx 35.46MB
11.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 11. Oxygen. Không khí.pptx
23-08-2023 .pptx 11.77MB
10.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 10. Các thể của chất và sự chuyển thể.pptx
23-08-2023 .pptx 9.78MB
9.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 9. Sự đa dạng của chất.pptx
23-08-2023 .pptx 1.61MB
8.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 8_Đo nhiệt độ.pptx
23-08-2023 .pptx 2.41MB
7.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 7_Đo thời gian.pptx
23-08-2023 .pptx 17.35MB
6.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 6_Đo khối lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 3.02MB
5.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 5. Đo chiều dài.pptx
23-08-2023 .pptx 7.69MB
4.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 4. Sử dụng kính hiển vi quang học.pptx
23-08-2023 .pptx 8.29MB
3.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 3. Sử dụng kính lúp.pptx
23-08-2023 .pptx 8.09MB
2.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 2. An toàn trong phòng thực hành.pptx
23-08-2023 .pptx 1.72MB
1.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 1. Giới thiệu về Khoa học tự nhiên.pptx
23-08-2023 .pptx 12.37MB
3.
PHẦN HÓA HỌC.zip
23-08-2023 .zip 220.18MB
2.
PHẦN SINH HỌC.zip
23-08-2023 .zip 198.81MB
1.
PHẦN VẬT LÝ.zip
23-08-2023 .zip 93.37MB
55.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 55_Ngân hà.pptx
23-08-2023 .pptx 1.36MB
54.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 54_Hệ Mặt Trời.pptx
23-08-2023 .pptx 1.21MB
53.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 53_Mặt Trăng.pptx
23-08-2023 .pptx 14.59MB
51.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 51_Tiết kiệm năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 14.86MB
50.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 50_Năng lượng tái tạo.pptx
23-08-2023 .pptx 6.61MB
49.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 49_Năng lượng hao phí.pptx
23-08-2023 .pptx 5.28MB
48.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 48_Sự chuyển hóa năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 8.29MB
47.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 47_Một số dạng năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 6.85MB
46.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 46_Năng lượng và sự truyền năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 7.55MB
45.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 45_Lực cản của nước.pptx
23-08-2023 .pptx 17.60MB
44.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 44_Lực ma sát.pptx
23-08-2023 .pptx 13.15MB
43.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 43_ Trọng lực, lực hấp dẫn.pptx
23-08-2023 .pptx 7.59MB
42.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 42_Biến dạng của lò xo.pptx
23-08-2023 .pptx 6.76MB
41.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 41_Biểu diễn lực.pptx
23-08-2023 .pptx 9.26MB
40.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 40_Lực là gì.pptx
23-08-2023 .pptx 7.72MB
39.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 39_Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.pptx
23-08-2023 .pptx 18.75MB
38.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 38_Đa dạng sinh học.pptx
23-08-2023 .pptx 13.40MB
36.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 36_ Động vật.pptx
23-08-2023 .pptx 21.26MB
34.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 34_Thực vật.pptx
23-08-2023 .pptx 11.97MB
33.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 33_Thực hành Quan sát các loại nấm.pptx
23-08-2023 .pptx 13.23MB
32.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 32_Nấm.pptx
23-08-2023 .pptx 16.25MB
31.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 31_Thực hành Quan sát nguyên sinh vật.pptx
23-08-2023 .pptx 7.79MB
30.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 30_Nguyên sinh vật.pptx
23-08-2023 .pptx 14.25MB
29.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 29_Virus.pptx
23-08-2023 .pptx 17.25MB
28.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 28_Thực hành làm sữa chua.pptx
23-08-2023 .pptx 15.79MB
27.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 27_Vi khuẩn.pptx
23-08-2023 .pptx 18.50MB
26.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 26_Khóa lưỡng phân.pptx
23-08-2023 .pptx 16.23MB
25.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 25_Hệ thống phân loại sinh vật.pptx
23-08-2023 .pptx 9.12MB
23.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 23_Tổ chức cơ thể đa bào.pptx
23-08-2023 .pptx 7.41MB
22.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 22_Cơ thể sinh vật.pptx
23-08-2023 .pptx 5.51MB
20.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 20_Sự lớn lên và sinh sản của tế bào.pptx
23-08-2023 .pptx 2.71MB
18.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 18-Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống.pptx
23-08-2023 .pptx 6.04MB
17.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - BAI 17_Tách chất khỏi hỗn hợp.pptx
23-08-2023 .pptx 4.80MB
16.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - BAI 16_Hỗn hợp các chất.pptx
23-08-2023 .pptx 3.55MB
15.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - BAI 15_Một số lương thực, thực phẩm.pptx
23-08-2023 .pptx 117.74MB
14.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - BAI 14_Một số nhiên liệu.pptx
23-08-2023 .pptx 81.68MB
13.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 13. Một số nguyên liệu.pptx
23-08-2023 .pptx 7.00MB
12.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 12. Một số vật liệu.pptx
23-08-2023 .pptx 35.46MB
11.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 11. Oxygen. Không khí.pptx
23-08-2023 .pptx 11.77MB
10.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 10. Các thể của chất và sự chuyển thể.pptx
23-08-2023 .pptx 9.78MB
9.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 9. Sự đa dạng của chất.pptx
23-08-2023 .pptx 1.61MB
8.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 8_Đo nhiệt độ.pptx
23-08-2023 .pptx 2.41MB
7.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 7_Đo thời gian.pptx
23-08-2023 .pptx 17.35MB
6.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 6_Đo khối lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 3.02MB
5.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 5. Đo chiều dài.pptx
23-08-2023 .pptx 7.69MB
4.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 4. Sử dụng kính hiển vi quang học.pptx
23-08-2023 .pptx 8.29MB
3.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 3. Sử dụng kính lúp.pptx
23-08-2023 .pptx 8.09MB
2.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 2. An toàn trong phòng thực hành.pptx
23-08-2023 .pptx 1.72MB
1.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 1. Giới thiệu về Khoa học tự nhiên.pptx
23-08-2023 .pptx 12.37MB
10.
PHẦN HÓA HỌC.zip
23-08-2023 .zip 220.18MB
9.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - BAI 17_Tách chất khỏi hỗn hợp.pptx
23-08-2023 .pptx 4.80MB
8.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - BAI 16_Hỗn hợp các chất.pptx
23-08-2023 .pptx 3.55MB
7.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - BAI 15_Một số lương thực, thực phẩm.pptx
23-08-2023 .pptx 117.74MB
6.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - BAI 14_Một số nhiên liệu.pptx
23-08-2023 .pptx 81.68MB
5.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 13. Một số nguyên liệu.pptx
23-08-2023 .pptx 7.00MB
4.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 12. Một số vật liệu.pptx
23-08-2023 .pptx 35.46MB
3.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 11. Oxygen. Không khí.pptx
23-08-2023 .pptx 11.77MB
2.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 10. Các thể của chất và sự chuyển thể.pptx
23-08-2023 .pptx 9.78MB
1.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 9. Sự đa dạng của chất.pptx
23-08-2023 .pptx 1.61MB
21.
PHẦN VẬT LÝ.zip
23-08-2023 .zip 93.37MB
20.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 55_Ngân hà.pptx
23-08-2023 .pptx 1.36MB
19.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 54_Hệ Mặt Trời.pptx
23-08-2023 .pptx 1.21MB
18.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 53_Mặt Trăng.pptx
23-08-2023 .pptx 14.59MB
16.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 51_Tiết kiệm năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 14.86MB
15.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 50_Năng lượng tái tạo.pptx
23-08-2023 .pptx 6.61MB
14.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 49_Năng lượng hao phí.pptx
23-08-2023 .pptx 5.28MB
13.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 48_Sự chuyển hóa năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 8.29MB
12.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 47_Một số dạng năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 6.85MB
11.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 46_Năng lượng và sự truyền năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 7.55MB
10.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 45_Lực cản của nước.pptx
23-08-2023 .pptx 17.60MB
9.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 44_Lực ma sát.pptx
23-08-2023 .pptx 13.15MB
8.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 43_ Trọng lực, lực hấp dẫn.pptx
23-08-2023 .pptx 7.59MB
7.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 42_Biến dạng của lò xo.pptx
23-08-2023 .pptx 6.76MB
6.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 41_Biểu diễn lực.pptx
23-08-2023 .pptx 9.26MB
5.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 40_Lực là gì.pptx
23-08-2023 .pptx 7.72MB
4.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 8_Đo nhiệt độ.pptx
23-08-2023 .pptx 2.41MB
3.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 7_Đo thời gian.pptx
23-08-2023 .pptx 17.35MB
2.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 6_Đo khối lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 3.02MB
1.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 5. Đo chiều dài.pptx
23-08-2023 .pptx 7.69MB
27.
PHẦN SINH HỌC.zip
23-08-2023 .zip 198.81MB
26.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 39_Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.pptx
23-08-2023 .pptx 18.75MB
25.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 38_Đa dạng sinh học.pptx
23-08-2023 .pptx 13.40MB
23.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 36_ Động vật.pptx
23-08-2023 .pptx 21.26MB
21.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 34_Thực vật.pptx
23-08-2023 .pptx 11.97MB
20.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 33_Thực hành Quan sát các loại nấm.pptx
23-08-2023 .pptx 13.23MB
19.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 32_Nấm.pptx
23-08-2023 .pptx 16.25MB
18.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 31_Thực hành Quan sát nguyên sinh vật.pptx
23-08-2023 .pptx 7.79MB
17.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 30_Nguyên sinh vật.pptx
23-08-2023 .pptx 14.25MB
16.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 29_Virus.pptx
23-08-2023 .pptx 17.25MB
15.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 28_Thực hành làm sữa chua.pptx
23-08-2023 .pptx 15.79MB
14.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 27_Vi khuẩn.pptx
23-08-2023 .pptx 18.50MB
13.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 26_Khóa lưỡng phân.pptx
23-08-2023 .pptx 16.23MB
12.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bài 25_Hệ thống phân loại sinh vật.pptx
23-08-2023 .pptx 9.12MB
10.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 23_Tổ chức cơ thể đa bào.pptx
23-08-2023 .pptx 7.41MB
9.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 22_Cơ thể sinh vật.pptx
23-08-2023 .pptx 5.51MB
7.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 20_Sự lớn lên và sinh sản của tế bào.pptx
23-08-2023 .pptx 2.71MB
5.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 18-Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống.pptx
23-08-2023 .pptx 6.04MB
4.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 4. Sử dụng kính hiển vi quang học.pptx
23-08-2023 .pptx 8.29MB
3.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 3. Sử dụng kính lúp.pptx
23-08-2023 .pptx 8.09MB
2.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 2. An toàn trong phòng thực hành.pptx
23-08-2023 .pptx 1.72MB
1.
[PPT-KHTN-6-KNTT] - Bai 1. Giới thiệu về Khoa học tự nhiên.pptx
23-08-2023 .pptx 12.37MB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook