Giáo án Power Point KHTN lớp 6 cả năm - Hóa, Lý, Sinh (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Bài giảng điện tử PowerPoint Tài liệu trọn bộ Chân trời sáng tạo VẬT LÝ HÓA HỌC SINH HỌC
Bài giảng điện tử PowerPoint Tài liệu trọn bộ Chân trời sáng tạo VẬT LÝ HÓA HỌC SINH HỌC
DANH SÁCH TÀI LIỆU TRONG GÓI
Lọc theo chủ đề
56.
TRỌN BỘ - PHẦN HÓA HỌC.zip
23-08-2023 .zip 104.97MB
Phí tải lẻ: 100,000 đ
55.
TRỌN BỘ - PHẦN VẬT LÝ.zip
23-08-2023 .zip 165.52MB
Phí tải lẻ: 200,000 đ
54.
TRỌN BỘ - PHẦN SINH HỌC.zip
23-08-2023 .zip 166.38MB
Phí tải lẻ: 250,000 đ
53.
Ôn tập chủ đề 11.pptx
23-08-2023 .pptx 3.38MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
52.
Ôn tập chủ đề 10.pptx
23-08-2023 .pptx 3.69MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
51.
Ôn tập chủ đề 9.pptx
23-08-2023 .pptx 3.26MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
50.
Ôn tập chủ đề 7.pptx
23-08-2023 .pptx 11.23MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
49.
Ôn tập chủ đề 8.pptx
23-08-2023 .pptx 11.61MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
48.
Ôn tập chủ đề 5.pptx
23-08-2023 .pptx 8.71MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
47.
Ôn tập chủ đề 4.pptx
23-08-2023 .pptx 6.24MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
46.
Ôn tập chủ đề 1.pptx
23-08-2023 .pptx 2.95MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
41.
Bai 41_Năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 6.31MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
40.
Bai 40_Lực ma sát.pptx
23-08-2023 .pptx 3.63MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
36.
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
33.
Bai 33_Đa dạng sinh học.pptx
23-08-2023 .pptx 16.30MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
31.
Bai 31_Động vật.pptx
23-08-2023 .pptx 18.32MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
29.
Bai 29_Thực vật.pptx
23-08-2023 .pptx 12.10MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
28.
Bai 28_Nấm.pptx
23-08-2023 .pptx 21.42MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
27.
Bai 27_Nguyên sinh vật.pptx
23-08-2023 .pptx 14.60MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
25.
Bai 25_Vi khuẩn.pptx
23-08-2023 .pptx 17.95MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
24.
Bai 24_Virus.pptx
23-08-2023 .pptx 16.12MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: MIỄN PHÍ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
9.
Bài 9_ Oxygen.pptx
23-08-2023 .pptx 3.21MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
6.
Bai 6. Do thoi gian.pptx
23-08-2023 .pptx 10.89MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
5.
Bai 5. Khoi luong do.pptx
23-08-2023 .pptx 7.83MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
4.
Bai 4. Do chieu dai.pptx
23-08-2023 .pptx 10.36MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
3.
TRỌN BỘ - PHẦN HÓA HỌC.zip
23-08-2023 .zip 104.97MB
Phí tải lẻ: 100,000 đ
2.
TRỌN BỘ - PHẦN VẬT LÝ.zip
23-08-2023 .zip 165.52MB
Phí tải lẻ: 200,000 đ
1.
TRỌN BỘ - PHẦN SINH HỌC.zip
23-08-2023 .zip 166.38MB
Phí tải lẻ: 250,000 đ
53.
Ôn tập chủ đề 11.pptx
23-08-2023 .pptx 3.38MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
52.
Bai 40_Lực ma sát.pptx
23-08-2023 .pptx 3.63MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
51.
Ôn tập chủ đề 9.pptx
23-08-2023 .pptx 3.26MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
50.
Ôn tập chủ đề 7.pptx
23-08-2023 .pptx 11.23MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
49.
Ôn tập chủ đề 8.pptx
23-08-2023 .pptx 11.61MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
48.
Ôn tập chủ đề 5.pptx
23-08-2023 .pptx 8.71MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
47.
Ôn tập chủ đề 4.pptx
23-08-2023 .pptx 6.24MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
46.
Ôn tập chủ đề 1.pptx
23-08-2023 .pptx 2.95MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
41.
Bai 28_Nấm.pptx
23-08-2023 .pptx 21.42MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
40.
Ôn tập chủ đề 10.pptx
23-08-2023 .pptx 3.69MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
36.
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
33.
Bai 33_Đa dạng sinh học.pptx
23-08-2023 .pptx 16.30MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
31.
Bai 31_Động vật.pptx
23-08-2023 .pptx 18.32MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
29.
Bai 29_Thực vật.pptx
23-08-2023 .pptx 12.10MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
28.
Bai 41_Năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 6.31MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
27.
Bai 27_Nguyên sinh vật.pptx
23-08-2023 .pptx 14.60MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
24.
Bai 24_Virus.pptx
23-08-2023 .pptx 16.12MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: MIỄN PHÍ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
13.
Bai 25_Vi khuẩn.pptx
23-08-2023 .pptx 17.95MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
9.
Bài 9_ Oxygen.pptx
23-08-2023 .pptx 3.21MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
6.
Bai 6. Do thoi gian.pptx
23-08-2023 .pptx 10.89MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
5.
Bai 5. Khoi luong do.pptx
23-08-2023 .pptx 7.83MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
4.
Bai 4. Do chieu dai.pptx
23-08-2023 .pptx 10.36MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
12.
TRỌN BỘ - PHẦN HÓA HỌC.zip
23-08-2023 .zip 104.97MB
Phí tải lẻ: 100,000 đ
11.
Ôn tập chủ đề 5.pptx
23-08-2023 .pptx 8.71MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
10.
Ôn tập chủ đề 4.pptx
23-08-2023 .pptx 6.24MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
2.
Bài 9_ Oxygen.pptx
23-08-2023 .pptx 3.21MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
23.
Bai 40_Lực ma sát.pptx
23-08-2023 .pptx 3.63MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
22.
Ôn tập chủ đề 11.pptx
23-08-2023 .pptx 3.38MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
21.
Ôn tập chủ đề 10.pptx
23-08-2023 .pptx 3.69MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
20.
Ôn tập chủ đề 9.pptx
23-08-2023 .pptx 3.26MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
19.
Ôn tập chủ đề 1.pptx
23-08-2023 .pptx 2.95MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
14.
Bai 41_Năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 6.31MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
12.
TRỌN BỘ - PHẦN VẬT LÝ.zip
23-08-2023 .zip 165.52MB
Phí tải lẻ: 200,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
9.
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
6.
Bai 6. Do thoi gian.pptx
23-08-2023 .pptx 10.89MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
5.
Bai 5. Khoi luong do.pptx
23-08-2023 .pptx 7.83MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
4.
Bai 4. Do chieu dai.pptx
23-08-2023 .pptx 10.36MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
21.
Bai 28_Nấm.pptx
23-08-2023 .pptx 21.42MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
20.
Ôn tập chủ đề 7.pptx
23-08-2023 .pptx 11.23MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
19.
Ôn tập chủ đề 8.pptx
23-08-2023 .pptx 11.61MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
17.
Bai 33_Đa dạng sinh học.pptx
23-08-2023 .pptx 16.30MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
15.
Bai 31_Động vật.pptx
23-08-2023 .pptx 18.32MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
13.
Bai 29_Thực vật.pptx
23-08-2023 .pptx 12.10MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
12.
Bai 27_Nguyên sinh vật.pptx
23-08-2023 .pptx 14.60MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
11.
TRỌN BỘ - PHẦN SINH HỌC.zip
23-08-2023 .zip 166.38MB
Phí tải lẻ: 250,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
9.
Bai 25_Vi khuẩn.pptx
23-08-2023 .pptx 17.95MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
8.
Bai 24_Virus.pptx
23-08-2023 .pptx 16.12MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: MIỄN PHÍ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ