Giáo án Power Point KHTN lớp 6 cả năm - Hóa, Lý, Sinh (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Giới thiệu tài liệu

Tất cả tài liệu 57
File nén trọn bộ 4
File lẻ 53
PHẦN HÓA HỌC 13
PHẦN VẬT LÝ 24
PHẦN SINH HỌC 22
56.
TRỌN BỘ - PHẦN HÓA HỌC.zip
23-08-2023 .zip 104.97MB
55.
TRỌN BỘ - PHẦN VẬT LÝ.zip
23-08-2023 .zip 165.52MB
54.
TRỌN BỘ - PHẦN SINH HỌC.zip
23-08-2023 .zip 166.38MB
53.
Ôn tập chủ đề 11.pptx
23-08-2023 .pptx 3.38MB
52.
Ôn tập chủ đề 10.pptx
23-08-2023 .pptx 3.69MB
51.
Ôn tập chủ đề 9.pptx
23-08-2023 .pptx 3.26MB
50.
Ôn tập chủ đề 7.pptx
23-08-2023 .pptx 11.23MB
49.
Ôn tập chủ đề 8.pptx
23-08-2023 .pptx 11.61MB
48.
Ôn tập chủ đề 5.pptx
23-08-2023 .pptx 8.71MB
47.
Ôn tập chủ đề 4.pptx
23-08-2023 .pptx 6.24MB
46.
Ôn tập chủ đề 1.pptx
23-08-2023 .pptx 2.95MB
45.
Bai 45_Hệ mặt trời và ngân hà.pptx
23-08-2023 .pptx 5.91MB
44.
Bai 44_Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng.pptx
23-08-2023 .pptx 34.98MB
43.
Bai 43_Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời.pptx
23-08-2023 .pptx 4.02MB
42.
Bai 42_Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 7.90MB
41.
Bai 41_Năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 6.31MB
40.
Bai 40_Lực ma sát.pptx
23-08-2023 .pptx 3.63MB
39.
Bai 39_Biến dạng của lò xo. Phép đo lực.pptx
23-08-2023 .pptx 2.25MB
38.
Bai 38_Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.pptx
23-08-2023 .pptx 3.06MB
37.
Bai 37_Lực hấp dẫn và trọng lương.pptx
23-08-2023 .pptx 4.06MB
36.
Bai 36_Tác dụng của lực.pptx
23-08-2023 .pptx 6.40MB
35.
Bai 35_Lực và biểu diễn lực.pptx
23-08-2023 .pptx 3.66MB
34.
Bai 34_Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.pptx
23-08-2023 .pptx 12.18MB
33.
Bai 33_Đa dạng sinh học.pptx
23-08-2023 .pptx 16.30MB
32.
Bai 32_Thực hành quan sát và phân loại thực vật ngoài thiên nhiên.pptx
23-08-2023 .pptx 6.54MB
31.
Bai 31_Động vật.pptx
23-08-2023 .pptx 18.32MB
30.
Bai 30_Thực hành phân loại thực vật.pptx
23-08-2023 .pptx 7.73MB
29.
Bai 29_Thực vật.pptx
23-08-2023 .pptx 12.10MB
28.
Bai 28_Nấm.pptx
23-08-2023 .pptx 21.42MB
27.
Bai 27_Nguyên sinh vật.pptx
23-08-2023 .pptx 14.60MB
26.
25.
Bai 25_Vi khuẩn.pptx
23-08-2023 .pptx 17.95MB
24.
Bai 24_Virus.pptx
23-08-2023 .pptx 16.12MB
23.
Bai 23_Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân.pptx
23-08-2023 .pptx 11.90MB
22.
Bai 22_Phân loại thế giới sống.pptx
23-08-2023 .pptx 10.73MB
21.
Bài 21_ Thực hành quan sát sinh vật.pptx
23-08-2023 .pptx 2.38MB
20.
Bài 20_ Các cấp độ tỏ chức trong cơ thể đa bào.pptx
23-08-2023 .pptx 6.09MB
19.
Bài 19_ Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào.pptx
23-08-2023 .pptx 3.83MB
18.
Bài 18_ Thực hành quan sát tế bào.pptx
23-08-2023 .pptx 2.08MB
17.
Bài 17_ Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống.pptx
23-08-2023 .pptx 5.17MB
16.
Bài 16_Một số phương pháp tách chất...pptx
23-08-2023 .pptx 12.14MB
15.
Bài 15_Chất tinh khiết, hỗn hợp.pptx
23-08-2023 .pptx 11.53MB
14.
Bài 14_Một số lương thực, thực phẩm.pptx
23-08-2023 .pptx 14.06MB
13.
Bài 13_Một số nguyên liệu.pptx
23-08-2023 .pptx 7.49MB
12.
Bài 12_Nhiên liệu và an ninh năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 12.01MB
10.
Bài 10_ Không khí và bảo vệ môi trường không khí.pptx
23-08-2023 .pptx 43.58MB
9.
Bài 9_ Oxygen.pptx
23-08-2023 .pptx 3.21MB
7.
Bai 7. Thang nhiet do serius do nhiet do.pptx
23-08-2023 .pptx 6.36MB
6.
Bai 6. Do thoi gian.pptx
23-08-2023 .pptx 10.89MB
5.
Bai 5. Khoi luong do.pptx
23-08-2023 .pptx 7.83MB
4.
Bai 4. Do chieu dai.pptx
23-08-2023 .pptx 10.36MB
3.
Bai 3. An toan trong phong thuc hanh.pptx
23-08-2023 .pptx 49.82MB
2.
Bai 2. Cac linh vuc chu yeu cua khoa hoc tu nhien.pptx
23-08-2023 .pptx 9.19MB
1.
Bai 1. Giơi thieu ve khoa hoc tu nhien.pptx
23-08-2023 .pptx 2.89MB
3.
TRỌN BỘ - PHẦN HÓA HỌC.zip
23-08-2023 .zip 104.97MB
2.
TRỌN BỘ - PHẦN VẬT LÝ.zip
23-08-2023 .zip 165.52MB
1.
TRỌN BỘ - PHẦN SINH HỌC.zip
23-08-2023 .zip 166.38MB
53.
Ôn tập chủ đề 11.pptx
23-08-2023 .pptx 3.38MB
52.
Ôn tập chủ đề 10.pptx
23-08-2023 .pptx 3.69MB
51.
Ôn tập chủ đề 9.pptx
23-08-2023 .pptx 3.26MB
50.
Ôn tập chủ đề 7.pptx
23-08-2023 .pptx 11.23MB
49.
Ôn tập chủ đề 8.pptx
23-08-2023 .pptx 11.61MB
48.
Ôn tập chủ đề 5.pptx
23-08-2023 .pptx 8.71MB
47.
Ôn tập chủ đề 4.pptx
23-08-2023 .pptx 6.24MB
46.
Ôn tập chủ đề 1.pptx
23-08-2023 .pptx 2.95MB
45.
Bai 45_Hệ mặt trời và ngân hà.pptx
23-08-2023 .pptx 5.91MB
44.
Bai 44_Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng.pptx
23-08-2023 .pptx 34.98MB
43.
Bai 43_Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời.pptx
23-08-2023 .pptx 4.02MB
42.
Bai 42_Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 7.90MB
41.
Bai 41_Năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 6.31MB
40.
Bai 40_Lực ma sát.pptx
23-08-2023 .pptx 3.63MB
39.
Bai 39_Biến dạng của lò xo. Phép đo lực.pptx
23-08-2023 .pptx 2.25MB
38.
Bai 38_Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.pptx
23-08-2023 .pptx 3.06MB
37.
Bai 37_Lực hấp dẫn và trọng lương.pptx
23-08-2023 .pptx 4.06MB
36.
Bai 36_Tác dụng của lực.pptx
23-08-2023 .pptx 6.40MB
35.
Bai 35_Lực và biểu diễn lực.pptx
23-08-2023 .pptx 3.66MB
34.
Bai 34_Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.pptx
23-08-2023 .pptx 12.18MB
33.
Bai 33_Đa dạng sinh học.pptx
23-08-2023 .pptx 16.30MB
32.
Bai 32_Thực hành quan sát và phân loại thực vật ngoài thiên nhiên.pptx
23-08-2023 .pptx 6.54MB
31.
Bai 31_Động vật.pptx
23-08-2023 .pptx 18.32MB
30.
Bai 30_Thực hành phân loại thực vật.pptx
23-08-2023 .pptx 7.73MB
29.
Bai 29_Thực vật.pptx
23-08-2023 .pptx 12.10MB
28.
Bai 28_Nấm.pptx
23-08-2023 .pptx 21.42MB
27.
Bai 27_Nguyên sinh vật.pptx
23-08-2023 .pptx 14.60MB
26.
25.
Bai 25_Vi khuẩn.pptx
23-08-2023 .pptx 17.95MB
24.
Bai 24_Virus.pptx
23-08-2023 .pptx 16.12MB
23.
Bai 23_Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân.pptx
23-08-2023 .pptx 11.90MB
22.
Bai 22_Phân loại thế giới sống.pptx
23-08-2023 .pptx 10.73MB
21.
Bài 21_ Thực hành quan sát sinh vật.pptx
23-08-2023 .pptx 2.38MB
20.
Bài 20_ Các cấp độ tỏ chức trong cơ thể đa bào.pptx
23-08-2023 .pptx 6.09MB
19.
Bài 19_ Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào.pptx
23-08-2023 .pptx 3.83MB
18.
Bài 18_ Thực hành quan sát tế bào.pptx
23-08-2023 .pptx 2.08MB
17.
Bài 17_ Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống.pptx
23-08-2023 .pptx 5.17MB
16.
Bài 16_Một số phương pháp tách chất...pptx
23-08-2023 .pptx 12.14MB
15.
Bài 15_Chất tinh khiết, hỗn hợp.pptx
23-08-2023 .pptx 11.53MB
14.
Bài 14_Một số lương thực, thực phẩm.pptx
23-08-2023 .pptx 14.06MB
13.
Bài 13_Một số nguyên liệu.pptx
23-08-2023 .pptx 7.49MB
12.
Bài 12_Nhiên liệu và an ninh năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 12.01MB
10.
Bài 10_ Không khí và bảo vệ môi trường không khí.pptx
23-08-2023 .pptx 43.58MB
9.
Bài 9_ Oxygen.pptx
23-08-2023 .pptx 3.21MB
7.
Bai 7. Thang nhiet do serius do nhiet do.pptx
23-08-2023 .pptx 6.36MB
6.
Bai 6. Do thoi gian.pptx
23-08-2023 .pptx 10.89MB
5.
Bai 5. Khoi luong do.pptx
23-08-2023 .pptx 7.83MB
4.
Bai 4. Do chieu dai.pptx
23-08-2023 .pptx 10.36MB
3.
Bai 3. An toan trong phong thuc hanh.pptx
23-08-2023 .pptx 49.82MB
2.
Bai 2. Cac linh vuc chu yeu cua khoa hoc tu nhien.pptx
23-08-2023 .pptx 9.19MB
1.
Bai 1. Giơi thieu ve khoa hoc tu nhien.pptx
23-08-2023 .pptx 2.89MB
12.
TRỌN BỘ - PHẦN HÓA HỌC.zip
23-08-2023 .zip 104.97MB
11.
Ôn tập chủ đề 5.pptx
23-08-2023 .pptx 8.71MB
10.
Ôn tập chủ đề 4.pptx
23-08-2023 .pptx 6.24MB
9.
Bài 16_Một số phương pháp tách chất...pptx
23-08-2023 .pptx 12.14MB
8.
Bài 15_Chất tinh khiết, hỗn hợp.pptx
23-08-2023 .pptx 11.53MB
7.
Bài 14_Một số lương thực, thực phẩm.pptx
23-08-2023 .pptx 14.06MB
6.
Bài 13_Một số nguyên liệu.pptx
23-08-2023 .pptx 7.49MB
5.
Bài 12_Nhiên liệu và an ninh năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 12.01MB
3.
Bài 10_ Không khí và bảo vệ môi trường không khí.pptx
23-08-2023 .pptx 43.58MB
2.
Bài 9_ Oxygen.pptx
23-08-2023 .pptx 3.21MB
23.
TRỌN BỘ - PHẦN VẬT LÝ.zip
23-08-2023 .zip 165.52MB
22.
Ôn tập chủ đề 11.pptx
23-08-2023 .pptx 3.38MB
21.
Ôn tập chủ đề 10.pptx
23-08-2023 .pptx 3.69MB
20.
Ôn tập chủ đề 9.pptx
23-08-2023 .pptx 3.26MB
19.
Ôn tập chủ đề 1.pptx
23-08-2023 .pptx 2.95MB
18.
Bai 45_Hệ mặt trời và ngân hà.pptx
23-08-2023 .pptx 5.91MB
17.
Bai 44_Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng.pptx
23-08-2023 .pptx 34.98MB
16.
Bai 43_Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời.pptx
23-08-2023 .pptx 4.02MB
15.
Bai 42_Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 7.90MB
14.
Bai 41_Năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 6.31MB
13.
Bai 40_Lực ma sát.pptx
23-08-2023 .pptx 3.63MB
12.
Bai 39_Biến dạng của lò xo. Phép đo lực.pptx
23-08-2023 .pptx 2.25MB
11.
Bai 38_Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.pptx
23-08-2023 .pptx 3.06MB
10.
Bai 37_Lực hấp dẫn và trọng lương.pptx
23-08-2023 .pptx 4.06MB
9.
Bai 36_Tác dụng của lực.pptx
23-08-2023 .pptx 6.40MB
8.
Bai 35_Lực và biểu diễn lực.pptx
23-08-2023 .pptx 3.66MB
7.
Bai 7. Thang nhiet do serius do nhiet do.pptx
23-08-2023 .pptx 6.36MB
6.
Bai 6. Do thoi gian.pptx
23-08-2023 .pptx 10.89MB
5.
Bai 5. Khoi luong do.pptx
23-08-2023 .pptx 7.83MB
4.
Bai 4. Do chieu dai.pptx
23-08-2023 .pptx 10.36MB
3.
Bai 3. An toan trong phong thuc hanh.pptx
23-08-2023 .pptx 49.82MB
2.
Bai 2. Cac linh vuc chu yeu cua khoa hoc tu nhien.pptx
23-08-2023 .pptx 9.19MB
1.
Bai 1. Giơi thieu ve khoa hoc tu nhien.pptx
23-08-2023 .pptx 2.89MB
21.
TRỌN BỘ - PHẦN SINH HỌC.zip
23-08-2023 .zip 166.38MB
20.
Ôn tập chủ đề 7.pptx
23-08-2023 .pptx 11.23MB
19.
Ôn tập chủ đề 8.pptx
23-08-2023 .pptx 11.61MB
18.
Bai 34_Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.pptx
23-08-2023 .pptx 12.18MB
17.
Bai 33_Đa dạng sinh học.pptx
23-08-2023 .pptx 16.30MB
16.
Bai 32_Thực hành quan sát và phân loại thực vật ngoài thiên nhiên.pptx
23-08-2023 .pptx 6.54MB
15.
Bai 31_Động vật.pptx
23-08-2023 .pptx 18.32MB
14.
Bai 30_Thực hành phân loại thực vật.pptx
23-08-2023 .pptx 7.73MB
13.
Bai 29_Thực vật.pptx
23-08-2023 .pptx 12.10MB
12.
Bai 28_Nấm.pptx
23-08-2023 .pptx 21.42MB
11.
Bai 27_Nguyên sinh vật.pptx
23-08-2023 .pptx 14.60MB
10.
9.
Bai 25_Vi khuẩn.pptx
23-08-2023 .pptx 17.95MB
8.
Bai 24_Virus.pptx
23-08-2023 .pptx 16.12MB
7.
Bai 23_Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân.pptx
23-08-2023 .pptx 11.90MB
6.
Bai 22_Phân loại thế giới sống.pptx
23-08-2023 .pptx 10.73MB
5.
Bài 21_ Thực hành quan sát sinh vật.pptx
23-08-2023 .pptx 2.38MB
4.
Bài 20_ Các cấp độ tỏ chức trong cơ thể đa bào.pptx
23-08-2023 .pptx 6.09MB
3.
Bài 19_ Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào.pptx
23-08-2023 .pptx 3.83MB
2.
Bài 18_ Thực hành quan sát tế bào.pptx
23-08-2023 .pptx 2.08MB
1.
Bài 17_ Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống.pptx
23-08-2023 .pptx 5.17MB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook