Giáo án Power Point KHTN lớp 6 cả năm - Hóa, Lý, Sinh (CÁNH DIỀU)

Giới thiệu tài liệu

Tất cả tài liệu 39
File nén trọn bộ 4
File lẻ 35
38.
PHẦN HÓA HỌC.zip
23-08-2023 .zip 52.31MB
37.
PHẦN SINH HỌC.zip
23-08-2023 .zip 147.23MB
36.
PHẦN VẬT LÝ.zip
23-08-2023 .zip 95.68MB
35.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 35_Hệ mặt trời và ngân hà.pptx
23-08-2023 .pptx 7.15MB
34.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 34_Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng.pptx
23-08-2023 .pptx 6.42MB
33.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 33_Hiện tượng mọc và lặn của Mặt Trời.pptx
23-08-2023 .pptx 4.45MB
32.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 32_Nhiên liệu và năng lượng tái tạo.pptx
23-08-2023 .pptx 7.56MB
31.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 31_Sự chuyển hóa năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 4.43MB
30.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 30_Các dạng năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 10.01MB
29.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 29_Lực hấp dẫn.pptx
23-08-2023 .pptx 4.64MB
28.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 28_Lực ma sát.pptx
23-08-2023 .pptx 6.41MB
27.
[PPT-KHTN-6-CD] - BAI 27_Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.pptx
23-08-2023 .pptx 3.53MB
26.
[PPT-KHTN-6-CD] - BAI 26_Lực và tác dụng của lực.pptx
23-08-2023 .pptx 17.09MB
25.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 25_Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.pptx
23-08-2023 .pptx 15.50MB
24.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 24_Đa dạng sinh học.pptx
23-08-2023 .pptx 15.37MB
23.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 23_Đa dạng động vật có xương sống.pptx
23-08-2023 .pptx 24.59MB
22.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 22_Đa dạng động vật không xương sống.pptx
23-08-2023 .pptx 17.34MB
21.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 21_Thực hành phân chia các nhóm thực vật.pptx
23-08-2023 .pptx 9.86MB
19.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 19_Đa dạng thực vật.pptx
23-08-2023 .pptx 11.33MB
18.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 18_ Đa dạng nấm.pptx
23-08-2023 .pptx 7.99MB
17.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 17_ Đa dạng nguyên sinh vật.pptx
23-08-2023 .pptx 6.12MB
16.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 16_ Virus và vi khuẩn.pptx
23-08-2023 .pptx 14.24MB
15.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 15_ Khóa lưỡng phân.pptx
23-08-2023 .pptx 3.73MB
14.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 14_ Phân loại thế giới sống.pptx
23-08-2023 .pptx 12.78MB
13.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 13_ Từ tế bào đến cơ thể.pptx
23-08-2023 .pptx 4.52MB
12.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 12_ Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống.pptx
23-08-2023 .pptx 8.85MB
11.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 11. Tách chất ra khỏi hỗn hợp.pptx
23-08-2023 .pptx 16.37MB
10.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 10. Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch.pptx
23-08-2023 .pptx 9.15MB
9.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 9. Một số lương thực - thực phẩm thông dụng.pptx
23-08-2023 .pptx 18.07MB
7.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 7. Oxygen và không khí.pptx
23-08-2023 .pptx 7.87MB
6.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 6. Tính chất và sự chuyển thể của chất.pptx
23-08-2023 .pptx 8.83MB
5.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 5. Sự đa dạng của chất.pptx
23-08-2023 .pptx 8.55MB
4.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 4_ Đo nhiệt độ.pptx
23-08-2023 .pptx 5.38MB
3.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 3_ Đo chiều dài, khối lượng và thời gian.pptx
23-08-2023 .pptx 9.85MB
1.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 1_ Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo.pptx
23-08-2023 .pptx 18.68MB
3.
PHẦN HÓA HỌC.zip
23-08-2023 .zip 52.31MB
2.
PHẦN SINH HỌC.zip
23-08-2023 .zip 147.23MB
1.
PHẦN VẬT LÝ.zip
23-08-2023 .zip 95.68MB
35.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 35_Hệ mặt trời và ngân hà.pptx
23-08-2023 .pptx 7.15MB
34.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 34_Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng.pptx
23-08-2023 .pptx 6.42MB
33.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 33_Hiện tượng mọc và lặn của Mặt Trời.pptx
23-08-2023 .pptx 4.45MB
32.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 32_Nhiên liệu và năng lượng tái tạo.pptx
23-08-2023 .pptx 7.56MB
31.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 31_Sự chuyển hóa năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 4.43MB
30.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 30_Các dạng năng lượng.pptx
23-08-2023 .pptx 10.01MB
29.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 29_Lực hấp dẫn.pptx
23-08-2023 .pptx 4.64MB
28.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 28_Lực ma sát.pptx
23-08-2023 .pptx 6.41MB
27.
[PPT-KHTN-6-CD] - BAI 27_Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.pptx
23-08-2023 .pptx 3.53MB
26.
[PPT-KHTN-6-CD] - BAI 26_Lực và tác dụng của lực.pptx
23-08-2023 .pptx 17.09MB
25.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 25_Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.pptx
23-08-2023 .pptx 15.50MB
24.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 24_Đa dạng sinh học.pptx
23-08-2023 .pptx 15.37MB
23.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 23_Đa dạng động vật có xương sống.pptx
23-08-2023 .pptx 24.59MB
22.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 22_Đa dạng động vật không xương sống.pptx
23-08-2023 .pptx 17.34MB
21.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 21_Thực hành phân chia các nhóm thực vật.pptx
23-08-2023 .pptx 9.86MB
19.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bai 19_Đa dạng thực vật.pptx
23-08-2023 .pptx 11.33MB
18.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 18_ Đa dạng nấm.pptx
23-08-2023 .pptx 7.99MB
17.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 17_ Đa dạng nguyên sinh vật.pptx
23-08-2023 .pptx 6.12MB
16.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 16_ Virus và vi khuẩn.pptx
23-08-2023 .pptx 14.24MB
15.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 15_ Khóa lưỡng phân.pptx
23-08-2023 .pptx 3.73MB
14.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 14_ Phân loại thế giới sống.pptx
23-08-2023 .pptx 12.78MB
13.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 13_ Từ tế bào đến cơ thể.pptx
23-08-2023 .pptx 4.52MB
12.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 12_ Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống.pptx
23-08-2023 .pptx 8.85MB
11.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 11. Tách chất ra khỏi hỗn hợp.pptx
23-08-2023 .pptx 16.37MB
10.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 10. Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch.pptx
23-08-2023 .pptx 9.15MB
9.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 9. Một số lương thực - thực phẩm thông dụng.pptx
23-08-2023 .pptx 18.07MB
7.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 7. Oxygen và không khí.pptx
23-08-2023 .pptx 7.87MB
6.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 6. Tính chất và sự chuyển thể của chất.pptx
23-08-2023 .pptx 8.83MB
5.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 5. Sự đa dạng của chất.pptx
23-08-2023 .pptx 8.55MB
4.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 4_ Đo nhiệt độ.pptx
23-08-2023 .pptx 5.38MB
3.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 3_ Đo chiều dài, khối lượng và thời gian.pptx
23-08-2023 .pptx 9.85MB
1.
[PPT-KHTN-6-CD] - Bài 1_ Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo.pptx
23-08-2023 .pptx 18.68MB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook