Giáo án KHBD SGK Word và PPT tích hợp + Giáo án chuyên đề - Hóa Học 11 - KẾT NỐI TRI THỨC

Giới thiệu tài liệu

Tất cả tài liệu 31
File trọn bộ 5
File lẻ 26
GIÁO ÁN WORD KHBD SGK 19
PPT KHBD SGK 10
GIÁO ÁN WORD CHUYÊN ĐỀ 6
Chương 1: Cân bằng hoá học 8
Chương 2: Nitrogen – sulfur 11
Chương 3: Đại cương về hoá học hữu cơ 6
Chương 4: Hydrocarbon 0
Chương 5: Dẫn xuất halogen - alcohol - phenol 0
Chương 6: Hợp chất carbonyl - carboxylic acid 0
Chuyên đề 1: Phân bón 4
Chuyên đề 2: Trải nghiệm thực hành hoá học hữu cơ 0
Chuyên đề 3: Dầu mỏ và chế biến dầu mỏ 0

Đang tiếp tục cập nhật...

31.
30.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. NITROGEN - SULFUR (6 bài).docx
08-09-2023 .docx 1.47MB
29.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 1. CÂN BẰNG HÓA HỌC (3 bài).docx
08-09-2023 .docx 1.89MB
28.
[Giáo án Chuyên Đề] - Chuyên đề 1. Phân bón.docx
08-09-2023 .docx 893.24KB
27.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 1. Cân bằng hoá học (3 bài).zip
08-09-2023 .zip 75.05MB
26.
PPCT Chuyên đề hóa học 11 kết nối tri thức.docx
08-09-2023 .docx 24.99KB
25.
PPCT hóa học 11 kết nối tri thức.docx
08-09-2023 .docx 24.65KB
24.
[Giáo án Chuyên Đề] - Chuyên đề 1. BÀI 3. Phân bón hữu cơ.docx
08-09-2023 .docx 789.88KB
23.
[Giáo án Chuyên Đề] - Chuyên đề 1. BÀI 2. Phân bón vô cơ.docx
08-09-2023 .docx 45.88KB
21.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 3. BÀI 14. ÔN TẬP CHƯƠNG 3.docx
08-09-2023 .docx 271.99KB
20.
16.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. BÀI 9. ÔN TẬP CHƯƠNG 2.docx
08-09-2023 .docx 52.72KB
15.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. BÀI 8. SULFURIC ACID VÀ MUỐI SULFATE.docx
08-09-2023 .docx 568.50KB
14.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 2. Bài 7 Sulfur và sulfur dioxide.pptx
08-09-2023 .pptx 16.49MB
13.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. BÀI 7 - SULFUR VÀ SULFUR DIOXIDE.docx
08-09-2023 .docx 125.38KB
12.
10.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 2. Bài 5 Ammonia, Muối ammonium.pptx
08-09-2023 .pptx 19.78MB
9.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. BÀI 5 - AMMONIA – MUỐI AMMONIA.docx
08-09-2023 .docx 326.70KB
8.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 2. Bài 4 Nitrogen.pptx
08-09-2023 .pptx 18.54MB
7.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. BÀI 4 - NITROGEN - SULFUR.docx
08-09-2023 .docx 362.17KB
6.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 1. Bài 3 Ôn tập chương 1.pptx
08-09-2023 .pptx 7.76MB
5.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 1. BÀI 3 - ÔN TẬP CHƯƠNG 1.docx
08-09-2023 .docx 43.16KB
4.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 1. Bài 2 Cân bằng trong dung dịch nước.pptx
08-09-2023 .pptx 40.00MB
3.
2.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 1. Bài 1 Khái niệm về cân bằng hoá học.pptx
08-09-2023 .pptx 49.49MB
1.
5.
4.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. NITROGEN - SULFUR (6 bài).docx
08-09-2023 .docx 1.47MB
3.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 1. CÂN BẰNG HÓA HỌC (3 bài).docx
08-09-2023 .docx 1.89MB
2.
[Giáo án Chuyên Đề] - Chuyên đề 1. Phân bón.docx
08-09-2023 .docx 893.24KB
1.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 1. Cân bằng hoá học (3 bài).zip
08-09-2023 .zip 75.05MB
26.
PPCT Chuyên đề hóa học 11 kết nối tri thức.docx
08-09-2023 .docx 24.99KB
25.
PPCT hóa học 11 kết nối tri thức.docx
08-09-2023 .docx 24.65KB
24.
[Giáo án Chuyên Đề] - Chuyên đề 1. BÀI 3. Phân bón hữu cơ.docx
08-09-2023 .docx 789.88KB
23.
[Giáo án Chuyên Đề] - Chuyên đề 1. BÀI 2. Phân bón vô cơ.docx
08-09-2023 .docx 45.88KB
21.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 3. BÀI 14. ÔN TẬP CHƯƠNG 3.docx
08-09-2023 .docx 271.99KB
20.
16.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. BÀI 9. ÔN TẬP CHƯƠNG 2.docx
08-09-2023 .docx 52.72KB
15.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. BÀI 8. SULFURIC ACID VÀ MUỐI SULFATE.docx
08-09-2023 .docx 568.50KB
14.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 2. Bài 7 Sulfur và sulfur dioxide.pptx
08-09-2023 .pptx 16.49MB
13.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. BÀI 7 - SULFUR VÀ SULFUR DIOXIDE.docx
08-09-2023 .docx 125.38KB
12.
10.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 2. Bài 5 Ammonia, Muối ammonium.pptx
08-09-2023 .pptx 19.78MB
9.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. BÀI 5 - AMMONIA – MUỐI AMMONIA.docx
08-09-2023 .docx 326.70KB
8.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 2. Bài 4 Nitrogen.pptx
08-09-2023 .pptx 18.54MB
7.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. BÀI 4 - NITROGEN - SULFUR.docx
08-09-2023 .docx 362.17KB
6.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 1. Bài 3 Ôn tập chương 1.pptx
08-09-2023 .pptx 7.76MB
5.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 1. BÀI 3 - ÔN TẬP CHƯƠNG 1.docx
08-09-2023 .docx 43.16KB
4.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 1. Bài 2 Cân bằng trong dung dịch nước.pptx
08-09-2023 .pptx 40.00MB
3.
2.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 1. Bài 1 Khái niệm về cân bằng hoá học.pptx
08-09-2023 .pptx 49.49MB
1.
19.
18.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. NITROGEN - SULFUR (6 bài).docx
08-09-2023 .docx 1.47MB
17.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 1. CÂN BẰNG HÓA HỌC (3 bài).docx
08-09-2023 .docx 1.89MB
16.
PPCT Chuyên đề hóa học 11 kết nối tri thức.docx
08-09-2023 .docx 24.99KB
15.
PPCT hóa học 11 kết nối tri thức.docx
08-09-2023 .docx 24.65KB
14.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 3. BÀI 14. ÔN TẬP CHƯƠNG 3.docx
08-09-2023 .docx 271.99KB
13.
9.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. BÀI 9. ÔN TẬP CHƯƠNG 2.docx
08-09-2023 .docx 52.72KB
8.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. BÀI 8. SULFURIC ACID VÀ MUỐI SULFATE.docx
08-09-2023 .docx 568.50KB
7.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. BÀI 7 - SULFUR VÀ SULFUR DIOXIDE.docx
08-09-2023 .docx 125.38KB
5.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. BÀI 5 - AMMONIA – MUỐI AMMONIA.docx
08-09-2023 .docx 326.70KB
4.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. BÀI 4 - NITROGEN - SULFUR.docx
08-09-2023 .docx 362.17KB
3.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 1. BÀI 3 - ÔN TẬP CHƯƠNG 1.docx
08-09-2023 .docx 43.16KB
2.
1.
10.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 1. Cân bằng hoá học (3 bài).zip
08-09-2023 .zip 75.05MB
9.
PPCT Chuyên đề hóa học 11 kết nối tri thức.docx
08-09-2023 .docx 24.99KB
8.
PPCT hóa học 11 kết nối tri thức.docx
08-09-2023 .docx 24.65KB
7.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 2. Bài 7 Sulfur và sulfur dioxide.pptx
08-09-2023 .pptx 16.49MB
6.
5.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 2. Bài 5 Ammonia, Muối ammonium.pptx
08-09-2023 .pptx 19.78MB
4.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 2. Bài 4 Nitrogen.pptx
08-09-2023 .pptx 18.54MB
3.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 1. Bài 3 Ôn tập chương 1.pptx
08-09-2023 .pptx 7.76MB
2.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 1. Bài 2 Cân bằng trong dung dịch nước.pptx
08-09-2023 .pptx 40.00MB
1.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 1. Bài 1 Khái niệm về cân bằng hoá học.pptx
08-09-2023 .pptx 49.49MB
6.
[Giáo án Chuyên Đề] - Chuyên đề 1. Phân bón.docx
08-09-2023 .docx 893.24KB
5.
PPCT Chuyên đề hóa học 11 kết nối tri thức.docx
08-09-2023 .docx 24.99KB
4.
PPCT hóa học 11 kết nối tri thức.docx
08-09-2023 .docx 24.65KB
3.
[Giáo án Chuyên Đề] - Chuyên đề 1. BÀI 3. Phân bón hữu cơ.docx
08-09-2023 .docx 789.88KB
2.
[Giáo án Chuyên Đề] - Chuyên đề 1. BÀI 2. Phân bón vô cơ.docx
08-09-2023 .docx 45.88KB
8.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 1. CÂN BẰNG HÓA HỌC (3 bài).docx
08-09-2023 .docx 1.89MB
7.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 1. Cân bằng hoá học (3 bài).zip
08-09-2023 .zip 75.05MB
6.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 1. Bài 3 Ôn tập chương 1.pptx
08-09-2023 .pptx 7.76MB
5.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 1. BÀI 3 - ÔN TẬP CHƯƠNG 1.docx
08-09-2023 .docx 43.16KB
4.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 1. Bài 2 Cân bằng trong dung dịch nước.pptx
08-09-2023 .pptx 40.00MB
3.
2.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 1. Bài 1 Khái niệm về cân bằng hoá học.pptx
08-09-2023 .pptx 49.49MB
1.
11.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. NITROGEN - SULFUR (6 bài).docx
08-09-2023 .docx 1.47MB
10.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. BÀI 9. ÔN TẬP CHƯƠNG 2.docx
08-09-2023 .docx 52.72KB
9.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. BÀI 8. SULFURIC ACID VÀ MUỐI SULFATE.docx
08-09-2023 .docx 568.50KB
8.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 2. Bài 7 Sulfur và sulfur dioxide.pptx
08-09-2023 .pptx 16.49MB
7.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. BÀI 7 - SULFUR VÀ SULFUR DIOXIDE.docx
08-09-2023 .docx 125.38KB
6.
4.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 2. Bài 5 Ammonia, Muối ammonium.pptx
08-09-2023 .pptx 19.78MB
3.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. BÀI 5 - AMMONIA – MUỐI AMMONIA.docx
08-09-2023 .docx 326.70KB
2.
[PPT SGK] - CHƯƠNG 2. Bài 4 Nitrogen.pptx
08-09-2023 .pptx 18.54MB
1.
[Giáo án KHBD SGK] - CHƯƠNG 2. BÀI 4 - NITROGEN - SULFUR.docx
08-09-2023 .docx 362.17KB
4.
[Giáo án Chuyên Đề] - Chuyên đề 1. Phân bón.docx
08-09-2023 .docx 893.24KB
3.
[Giáo án Chuyên Đề] - Chuyên đề 1. BÀI 3. Phân bón hữu cơ.docx
08-09-2023 .docx 789.88KB
2.
[Giáo án Chuyên Đề] - Chuyên đề 1. BÀI 2. Phân bón vô cơ.docx
08-09-2023 .docx 45.88KB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook