125 tài liệu

Gói tài liệu

Tài liệu tải lẻ

[Bài tập] - 1263 bài tập SÓNG CƠ theo chuyên đề có lời giải chi tiết (Moon.vn) [File Word].zip
Sóng cơ học (Hay lạ khó) - File word có lời giải.docx
Sóng cơ - Lí thuyết Sóng cơ - Tăng Hải Tuân.doc
Sóng cơ - Bài tập sóng dừng - Tăng Hải Tuân.doc
Sóng cơ - Bài tập sóng âm - Tăng Hải Tuân.doc
Sóng cơ - Bài tập giao thoa - Tăng Hải Tuân.doc
Sóng cơ - Bài tập đại cương sóng cơ - Tăng Hải Tuân.doc
CHUYÊN ĐỀ SÓNG DỪNG - NHÓM ĐHSPHN.doc
CHUYÊN ĐỀ SÓNG ÂM - NHÓM ĐHSPHN.doc
CHUYÊN ĐỀ GIAO THOA HAI NGUỒN ĐỒNG BỘ - NHÓM ĐHSPHN.doc
CHUYÊN ĐỀ GIAO THOA GIỮA HAI NGUỒN KHÔNG ĐỒNG BỘ - NHÓM ĐHSPHN.doc
CHUYÊN ĐỀ ĐẠI CƯƠNG SÓNG CƠ HỌC - NHÓM ĐHSPHN.doc
Chủ đề 10. Sóng âm - 26 trang - ĐẶNG VIỆT HÙNG.doc
Chủ đề 9. Sóng dừng - 26 trang - ĐẶNG VIỆT HÙNG.doc
Chủ đề 8. Một số bài toán khác về giao thoa sóng - 6 trang - ĐẶNG VIỆT HÙNG.doc
Chủ đề 7. Các điểm dao động cùng pha, ngược pha - 21 trang - ĐẶNG VIỆT HÙNG.doc
Chủ đề 6. Vị trí các điểm dao động cực đại, cực tiểu - 29 trang - ĐẶNG VIỆT HÙNG.doc
Chủ đề 5. Số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu - 18 trang - ĐẶNG VIỆT HÙNG.doc
Chủ đề 4. Sóng âm - Nhóm chuyên.doc
Chủ đề 4. Quỹ tích cực đại, cực tiểu giao thoa ánh sáng - 13 trang - ĐẶNG VIỆT HÙNG.doc
CHỦ ĐỀ 4 MỨC ĐỘ - SÓNG DỪNG - Phạm Hồng Vương.doc
CHỦ ĐỀ 4 MỨC ĐỘ - SÓNG ÂM - Phạm Hồng Vương.doc
CHỦ ĐỀ 4 MỨC ĐỘ - GIAO THOA SÓNG - Phạm Hồng Vương.doc
CHỦ ĐỀ 4 MỨC ĐỘ - ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ - Phạm Hồng Vương.doc
Chủ đề 3. Sóng dừng - Nhóm chuyên.doc
Chủ đề 3. Lý thuyết về giao thoa sóng cơ - 14 trang - ĐẶNG VIỆT HÙNG.doc
Chủ đề 2. Giao thoa sóng cơ - Nhóm chuyên.doc
Chủ đề 2. Độ lệch pha sóng cơ - 21 trang - ĐẶNG VIỆT HÙNG.doc
Chủ đề 1. Đại cương về sóng cơ - Nhóm chuyên.doc
Chủ đề 1. Đại cương sóng cơ, phương trình sóng - 15 trang - ĐẶNG VIỆT HÙNG.doc
Câu hỏi lý thuyết 12 - Sóng cơ học.docx
236 câu Lý thuyết sóng cơ học.docx
130 bài tập Sóng Dừng - Dạng 2. Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng (File word giải chi tiết).doc
96 bài tập Quá trình truyền sóng - Dạng 3 Độ lệch pha (File word giải chi tiết).doc
92 bài tập Giao thoa sóng - Dạng 3. Đếm số điểm dao động cực đại cực tiểu (File word giải chi tiết).doc
91 bài tập Sóng Dừng - Dạng 3. Dao động của các điểm trên dây có sóng dừng cơ bản (File word giải chi tiết).doc
88 bài tập Giao thoa sóng - Dạng 5. Các bài toán nâng cao về giao thoa (File word giải chi tiết).doc
84 bài tập Quá trình truyền sóng - Dạng 1 Khái niệm, phân loại, các đặc trưng sóng cơ (File word giải chi tiết).doc
76 bài tập Quá trình truyền sóng - Dạng 4 Dao động của hai điểm trên phương truyền sóng (File word giải chi tiết).doc
69 bài tập Sóng Dừng - Dạng 4. Dao động của các điểm trên dây có sóng dừng nâng cao (File word giải chi tiết).doc
64 bài tập Giao thoa sóng - Dạng 4. Các bài toán về pha dao động (File word giải chi tiết).doc
61 bài tập Quá trình truyền sóng - Dạng 2 Phương trình truyền sóng (File word giải chi tiết).doc
54 bài tập Đồ thị sóng cơ (File word giải chi tiết).doc
49 bài tập Giao thoa sóng - Dạng 1. Định nghĩa, khái niệm, điều kiện điểm cực đại, cực tiểu (File word giải chi tiết).doc
48 bài tập Sóng Dừng - Dạng 1. Xác định các đại lượng cơ bản trên dây có sóng dừng (File word giải chi tiết).doc
47 bài tập Giao thoa sóng - Dạng 2. Phương trình biên độ dao động các điểm trên miền giao thoa (File word giải chi tiết).doc
45 bài tập Quá trình truyền sóng - Dạng 5 Bài tập tổng hợp truyền sóng (File word giải chi tiết).doc
29 bài tập Sóng Âm - Dạng 2. Bài tập cường độ âm, mức cường độ âm (File word giải chi tiết).doc
11 bài tập Sóng Âm - Dạng 1. Lý thuyết sóng âm, các đặc trưng âm (File word giải chi tiết).doc
Tuyển tập lý thuyết vật lý 12 - Chương 2 Sóng âm và Sóng cơ.doc
Tuyển chọn các dạng toán hay lạ khó - Chu Văn Biên - SÓNG CƠ HỌC.doc
TAP 1.-TRA-CỨU-NHANH-CÁC-PHƯƠNG-PHÁP-GIẢI-CÁC-DẠNG-SONG CO.docx
T2 CĐ4 - SÓNG CƠ HỌC - sóng âm - Chu Văn Biên.doc
T2 CĐ3- SÓNG CƠ HỌC - giao thoa sóng cơ - Chu Văn Biên.doc
T2 CĐ2 - SÓNG CƠ HỌC - sóng dừng - Chu Văn Biên.doc
T2 CĐ1 - SÓNG CƠ HỌC - quá trình truyền sóng - Chu Văn Biên.doc
Phương pháp giải các dạng toán cơ bản Vật lý 12 - SONG CO.doc
Chủ đề 4. SÓNG ÂM - CHU VĂN BIÊN.doc
Chủ đề 3. GIAO THOA SÓNG CƠ HỌC - CHU VĂN BIÊN.doc
Chủ đề 2. SÓNG DỪNG - CHU VĂN BIÊN.doc
CHỦ ĐỀ 1 HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC - CHU VĂN BIÊN.doc
Chinh phục bài tập vật lý - Chương 2 - Sóng cơ - Gv Nguyễn Xuân Trị - File 12 - CHU DE 3 - SONG DUNG.doc
Chinh phục bài tập vật lý - Chương 2 - Sóng cơ - Gv Nguyễn Xuân Trị - File 11 - CHU DE 2 - GIAO THOA SONG CO.doc
CASIO VAT LY 12 - SONG CO.doc
Các dạng bài tập hay lạ khó chương SÓNG CƠ HỌC có lời giải chi tiết.doc
40 bài tập trắc nghiệm sóng cơ và sóng âm - Mức độ 3 Vận dụng - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết).doc
40 bài tập trắc nghiệm sóng cơ và sóng âm - Mức độ 3 Vận dụng - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết).doc
40 bài tập trắc nghiệm sóng cơ và sóng âm - Mức độ 2 Thông hiểu (Có lời giải chi tiết).docx
40 bài tập trắc nghiệm sóng cơ và sóng âm - Mức độ 1 Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết).doc
31 - Ôn tập Sóng cơ học - Đề 9.doc
30 - Ôn tập Sóng cơ học - Đề 8.doc
29 - Ôn tập Sóng cơ học - Đề 7.doc
28 - Ôn tập Sóng cơ học - Đề 6.doc
27 - Ôn tập Sóng cơ học - Đề 5.doc
26 bài tập trắc nghiệm sóng cơ và sóng âm - Mức độ 4 Vận dụng cao (Có lời giải chi tiết).doc
26 - Ôn tập Sóng cơ học - Đề 4.doc
25 - Ôn tập Sóng cơ học - Đề 3.doc
24 - Ôn tập Sóng cơ học - Đề 2.doc
23 - Ôn tập Sóng cơ học - Đề 1.doc
17 - Hiện tượng giao thoa sóng âm.doc
16 - Đặc điểm của sóng dừng.doc
15 - Điều kiện hình thành sóng dừng.doc
14 - Giao thoa giữa hai nguồn không đồng bộ - Đề 2.doc
13 - Sóng dừng với vật cản tự do.doc
12 - Sóng dừng với vật cản cố định.doc
11 - Giao thoa giữa hai nguồn không đồng bộ - Đề 1.doc
10 – Cực Đại và Cực Tiểu trong trường giao thoa - Đề 2.doc
6. Đồ thị sóng cơ - Bùi Xuân Dương.docx
5. Sóng âm - Bùi Xuân Dương.docx
4. Sóng dừng - Bùi Xuân Dương.docx
3. Giao thoa sóng cơ - pha. - Bùi Xuân Dương.docx
1. Sóng cơ và quá trình truyền sóng cơ. - Bùi Xuân Dương.docx
_9 - Điều kiện sóng kết hợp.doc
_8 - Bài toán khoảng cách trong trường giao thoa.doc
_7 - Bụng sóng và Nút sóng trên đoạn thẳng nối hai nguồn.doc
_6 - Sự co giãn của hệ vân giao thoa khe Young.doc
_6 – Cực Đại và Cực Tiểu trong trường giao thoa - Đề 1.doc
_5 - Sự chồng chất của hai sóng thành phần.doc
_4 - Vị trí vân giao thoa và công thức Khoảng vân.doc
_4 - Sự tắt dần, Năng lượng sóng, và Cường độ sóng.doc

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Dũng: 0906.044.866

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

Hỗ trợ kỹ thuật 24/24

☎️ Mr. Tiến: 0982.563.365

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website


zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook