93 tài liệu

Gói tài liệu

Tài liệu tải lẻ

Chuyên đề theo mức độ Nguyễn Bảo Vương - ỨNG DỤNG HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KG (Mức 8-10 điểm).zip
Chuyên đề theo mức độ Nguyễn Bảo Vương - PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG (Mức 5-10 điểm).zip
Chuyên đề theo mức độ Nguyễn Bảo Vương - PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU (Mức 5-10 điểm).zip
Chuyên đề theo mức độ Nguyễn Bảo Vương - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (Mức 5-10 điểm).zip
Chuyên đề theo mức độ Nguyễn Bảo Vương - HỆ TRỤC TỌA ĐỘ (Mức 5-8 điểm).zip
Chuyên đề đầy đủ nhóm giáo viên chuyên miền Trung - HÌNH HỌC KHÔNG GIAN OXYZ.zip
Chủ đề 9. Bài toán về cực trị tọa độ không gian - Soạn bởi Đặng Việt Hùng.doc
Chủ đề 8. Bài toán tìm điểm trong tọa độ không gian - Soạn bởi Đặng Việt Hùng.doc
Chủ đề 7. Bài toán về phương trình mặt cầu - Soạn bởi Đặng Việt Hùng.doc
Chủ đề 6. Các dạng viết pt đương thẳng - Soạn bởi Đặng Việt Hùng.doc
Chủ đề 5. Các dạng viết pt mặt phẳng - Soạn bởi Đặng Việt Hùng.doc
Chủ đề 4. Bài toán vị trí tương đối, góc, khoảng cách - Soạn bởi Đặng Việt Hùng.doc
Chủ đề 3. PT mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu - Soạn bởi Đặng Việt Hùng.doc
Chủ đề 2. Tích có hướng của hai véc tơ - Soạn bởi Đặng Việt Hùng.doc
Chủ đề 1. Tọa độ điểm, véc tơ - Soạn bởi Đặng Việt Hùng.doc
BÀI 4. ỨNG DỤNG CỦA HÌNH HỌC Oxyz - Nhóm ĐHSPHN.doc
BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG - Nhóm ĐHSPHN.doc
BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG - Nhóm ĐHSPHN.doc
BÀI 1. HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN - Nhóm ĐHSPHN.doc
TỔNG HỢP ĐT-MP-MC - 5. HDG Chuyên đề HH12_HÌNH CHIẾU_ĐỐI XỨNG_D16-17 - 13tr - Đặng Việt Đông.docx
TỔNG HỢP ĐT-MP-MC - 5. BT Chuyên đề HH12_HÌNH CHIẾU_ĐỐI XỨNG_D16-17 - 5tr - Đặng Việt Đông.docx
TỔNG HỢP ĐT-MP-MC - 4. BT Chuyên đề HH12_GIAO ĐIỂM_D13-15 - 6tr - Đặng Việt Đông.docx
TỔNG HỢP ĐT-MP-MC - 3. HDG Chuyên đề HH12_KHOẢNG CÁCH_D9-12 - 33tr - Đặng Việt Đông.docx
TỔNG HỢP ĐT-MP-MC - 3. BT Chuyên đề HH12_KHOẢNG CÁCH_D9-12 - 12tr - Đặng Việt Đông.docx
TỔNG HỢP ĐT-MP-MC - 1. HDG Chuyên đề HH12_VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI_GÓC_D1-3 - 44tr - Đặng Việt Đông.docx
TỔNG HỢP ĐT-MP-MC - 1. BT Chuyên đề HH12_VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI_GÓC_D1-3 - 19tr - Đặng Việt Đông.docx
PT MẶT PHẲNG (SD PTĐT) - 3. HDG Chuyên đề PTMP_D14-15 - 19tr - Đặng Việt Đông.docx
PT MẶT PHẲNG (SD PTĐT) - 3. BT Chuyên đề PTMP_D14-15 - 5tr - Đặng Việt Đông.docx
PT MẶT PHẲNG (SD PTĐT) - 2. HDG Chuyên đề PTMP_D7-13 - 19tr - Đặng Việt Đông.docx
PT MẶT PHẲNG (SD PTĐT) - 2. BT Chuyên đề PTMP_D7-13 - 7tr - Đặng Việt Đông.docx
PT MẶT PHẲNG (SD PTĐT) - 1. BT Chuyên đề PTMP_D0-6 - 9tr - Đặng Việt Đông.docx
PT MẶT PHẲNG (KO SD PTĐT) - 4. HDG Chuyên đề HH12_PTMP_D13-14 - 22tr - Đặng Việt Đông.docx
PT MẶT PHẲNG (KO SD PTĐT) - 4. BT Chuyên đề HH12_PTMP_D13-14 - 8tr - Đặng Việt Đông.docx
PT MẶT PHẲNG (KO SD PTĐT) - 3. BT Chuyên đề HH12_PTMP_D5-12 - 8tr - Đặng Việt Đông.docx
PT MẶT PHẲNG (KO SD PTĐT) - 2. HDG Chuyên đề HH12_PTMP_D2-4 - 29tr - Đặng Việt Đông.docx
PT MẶT PHẲNG (KO SD PTĐT) - 2. BT Chuyên đề HH12_PTMP_D2-4 - 10tr - Đặng Việt Đông.docx
PT MẶT PHẲNG (KO SD PTĐT) - 1. HDG Chuyên đề HH12_CH2_PTMP_D1 - 20tr - Đặng Việt Đông.docx
PT MẶT PHẲNG (KO SD PTĐT) - 1. BT Chuyên đề HH12_PTMP_D1 - 10tr - Đặng Việt Đông.docx
PT MẶT CẦU - 4. HDG_Chuyên đề HH12_MẶT CẦU_D11-14 - 25tr - Đặng Việt Đông.docx
PT MẶT CẦU - 4. BT Chuyên đề HH12_MẶT CẦU_D11-14 - 7tr - Đặng Việt Đông.docx
PT MẶT CẦU - 3. HDG_Chuyên đề HH12_MẶT CẦU_D7-10 - 25tr - Đặng Việt Đông.docx
PT MẶT CẦU - 3. BT Chuyên đề HH12_MẶT CẦU_D7-10 - 8tr - Đặng Việt Đông.docx
PT MẶT CẦU - 2. BT Chuyên đề HH12_MẶT CẦU_D2-6 - 17tr - Đặng Việt Đông.docx
PT MẶT CẦU - 1. HDG_Chuyên đề HH12_MẶT CẦU_D1 - 24tr - Đặng Việt Đông.docx
PT MẶT CẦU - 1. BT Chuyên đề HH12_MẶT CẦU_D1 - 12tr - Đặng Việt Đông.docx
PT ĐƯỜNG THẲNG - 4. HDG Chuyên đề HH12_PTĐT_D18-19 - 26tr - Đặng Việt Đông.docx
PT ĐƯỜNG THẲNG - 4. BT Chuyên đề HH12_PTĐT_D18-19 - 9tr - Đặng Việt Đông.docx
PT ĐƯỜNG THẲNG - 3. BT Chuyên đề HH12_PTĐT_D7-17 - 15tr - Đặng Việt Đông.docx
PT ĐƯỜNG THẲNG - 2. HDG Chuyên đề HH12_PTĐT_D2-6 - 40tr - Đặng Việt Đông.docx
PT ĐƯỜNG THẲNG - 1. HDG Chuyên đề HH12_PTĐT_D1 - 17tr - Đặng Việt Đông.docx
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ HÓA - GIẢI HHKG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ HÓA (41 trang) - Đặng Việt Đông.docx
HỆ TRỤC OXYZ - 3. HDG_Chuyên đề HH12_HỆ TỌA ĐỘ_D4-5 - 28tr - Đặng Việt Đông.docx
HỆ TRỤC OXYZ - 3. BT Chuyên đề HH12_HỆ TỌA ĐỘ_D4-5 - 10tr - Đặng Việt Đông.docx
HỆ TRỤC OXYZ - 2. HDG_Chuyên đề HH12_HỆ TỌA ĐỘ_D2-3 - 18tr - Đặng Việt Đông.docx
HỆ TRỤC OXYZ - 2. BT Chuyên đề HH12_HỆ TỌA ĐỘ_D2-3 - 7tr - Đặng Việt Đông.docx
HỆ TRỤC OXYZ - 1. HDG_Chuyên đề HH12_HỆ TỌA ĐỘ_D1 - 29tr - Đặng Việt Đông.docx
HỆ TRỤC OXYZ - 1. BT Chuyên đề HH12_HỆ TỌA ĐỘ_D1 - 12tr - Đặng Việt Đông.docx
DS_C8_PHUONG TRINH MAT PHANG (66 câu) - Huỳnh Đức Khánh.doc
DS_C8_PHUONG TRINH MAT CAU (89 câu) - Huỳnh Đức Khánh.doc
DS_C8_HE TOA DO TRONG KHONG GIAN (75 câu) - Huỳnh Đức Khánh.doc
DS_C8_GOC - KHOANG CACH (79 câu) - Huỳnh Đức Khánh.doc
Đặng Việt Đông VD-VDC - 8. TỌA ĐỘ HÓA HÌNH HỌC KHÔNG GIAN.docx
Đặng Việt Đông VD-VDC - 8. BT TỌA ĐỘ HÓA HÌNH HỌC KHÔNG GIAN.docx
Đặng Việt Đông VD-VDC - 7.3 MIN, MAX VỚI MẶT CẦU.docx
Đặng Việt Đông VD-VDC - 7.2 MIN, MAX VỚI PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.docx
Đặng Việt Đông VD-VDC - 7.1. MIN, MAX VỚI PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG.docx
Đặng Việt Đông VD-VDC - 7. MIN, MAX TRONG HH OXYZ.docx
Đặng Việt Đông VD-VDC - 7. BT MIN, MAX TRONG HH OXYZ.docx
Đặng Việt Đông VD-VDC - 6. MẶT CẦU TRONG KHÔNG GIAN.docx
Đặng Việt Đông VD-VDC - 6. BT MẶT CẦU TRONG KHÔNG GIAN.docx
Đặng Việt Đông VD-VDC - 5. GÓC, KHOẢNG CÁCH, VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI VỚI ĐƯỜNG THẲNG.docx
Đặng Việt Đông VD-VDC - 5. BT GÓC, KHOẢNG CÁCH, VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI VỚI ĐƯỜNG THẲNG.docx
Đặng Việt Đông VD-VDC - 4. ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN.docx
Đặng Việt Đông VD-VDC - 4. BT ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN.docx
Đặng Việt Đông VD-VDC - 3. GÓC, KHOẢNG CÁCH, VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI VỚI MẶT PHẲNG.docx
Đặng Việt Đông VD-VDC - 3. BT GÓC, KHOẢNG CÁCH, VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI VỚI MẶT PHẲNG.docx
Đặng Việt Đông VD-VDC - 2. MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.docx
Đặng Việt Đông VD-VDC - 2. BT MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.docx
Đặng Việt Đông VD-VDC - 1. HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.docx
Đặng Việt Đông VD-VDC - 1. BT HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.docx
CHUYÊN ĐỀ 5_ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ GIẢI BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN - Th.s Lê Phương.doc
CHUYÊN ĐỀ 4_ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU - Th.s Lê Phương Anh.doc
CHUYÊN ĐỀ 3_ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG - Th.s Lê Phương Anh.doc
CHUYÊN ĐỀ 2_ PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG - Th.s Lê Phương Anh.doc
CHUYÊN ĐỀ 1_ HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN - Th.s Lê Phương Anh.doc
CHỦ ĐỀ 32_ BÍ QUYẾT GIẢI CÁC DẠNG TOÁN VỀ MẶT CẦU.doc
CHỦ ĐỀ 31_ BÍ QUYẾT GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ MẶT PHẲNG.doc
CHỦ ĐỀ 30 - Bí quyết giải các dạng toán về đường thẳng.doc
CHỦ ĐỀ 4. GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH - Huỳnh Đức Khánh.doc
CHỦ ĐỀ 3. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG - Huỳnh Đức Khánh.doc
CHỦ ĐỀ 2. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU - Huỳnh Đức Khánh.doc
CHỦ ĐỀ 1. TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN - Huỳnh Đức Khánh.doc
BT Chuyên đề HH12_MAX_MIN_THỰC TẾ - 10tr - Đặng Việt Đông.docx

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Dũng: 0906.044.866

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

Hỗ trợ kỹ thuật 24/24

☎️ Mr. Tiến: 0982.563.365

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website


zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook