261 tài liệu

Gói tài liệu

Tài liệu tải lẻ

Chuyên đề nhóm giáo viên chuyên miền Trung - TIỆM CẬN.zip
Chuyên đề nhóm giáo viên chuyên miền Trung - SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.zip
Chuyên đề nhóm giáo viên chuyên miền Trung - GTNN-GTLN.zip
Chuyên đề nhóm giáo viên chuyên miền Trung - ĐƠN ĐIỆU.zip
Chuyên đề nhóm giáo viên chuyên miền Trung - ĐỒ THỊ HÀM SỐ.zip
Chuyên đề nhóm giáo viên chuyên miền Trung - CỰC TRỊ.zip
Chuyên đề theo mức độ Nguyễn Bảo Vương - TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ (Mức độ 5-10 điểm).zip
Chuyên đề theo mức độ Nguyễn Bảo Vương - TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ (Mức độ 5-10 điểm).zip
Chuyên đề theo mức độ Nguyễn Bảo Vương - TIỆM CẬN ĐỒ THỊ HÀM SỐ (Mức độ 5-10 điểm).zip
Chuyên đề theo mức độ Nguyễn Bảo Vương - KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN (Mức độ 7+).zip
Chuyên đề theo mức độ Nguyễn Bảo Vương - GÓC TRONG KHÔNG GIAN (Mức độ 9+).zip
Chuyên đề theo mức độ Nguyễn Bảo Vương - GIÁ TRỊ LỚN NHẤT - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ (Mức độ 5-10 điểm).zip
Chuyên đề theo mức độ Nguyễn Bảo Vương - ĐỌC ĐỒ THỊ HÀM SỐ (Mức độ 5-8 điểm).zip
Chuyên đề theo mức độ Nguyễn Bảo Vương - CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (Mức độ 5-10 điểm).zip
Vấn đề 7. TỔNG HỢP - Toán học Bắc Trung Nam.doc
Vấn đề 6. TƯƠNG GIAO GIỮA HAI ĐỒ THỊ - Toán học Bắc Trung Nam.doc
Vấn đề 5. ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ VÀ PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ - Toán học Bắc Trung Nam.doc
Vấn đề 4. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ - Toán học Bắc Trung Nam.doc
Vấn đề 3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ - Toán học Bắc Trung Nam.doc
Vấn đề 2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ - Toán học Bắc Trung Nam.doc
Vấn đề 1. SỰ ĐỒNG BIẾN – NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ - Toán học Bắc Trung Nam.doc
Tính đơn điệu hàm ẩn từ dạng 15 trở đi.docx
Tính đơn điệu hàm ẩn từ dạng 1 đến dạng 14.docx
Tiệm-cận-hàm-ẩn-phần-3.doc
Tiệm-cận-hàm-ẩn-phần-2.doc
Tiệm-cận-hàm-ẩn-phần-1.doc
SP-GTLN,GTNN CỦA Hàm ân Phan II.docx
SP-GTLN,GTNN CỦA Hàm ân Phan I.docx
SP-CỰC TRỊ hàm ẩn phần 5.doc
SP-CỰC TRỊ hàm ẩn phần 4.docx
SP-CỰC TRỊ hàm ẩn phần 3.docx
SP-CỰC TRỊ hàm ẩn phần 2.docx
SP-CỰC TRỊ hàm ẩn phần 1.docx
Lý thuyết Bắc Trung Nam -VIII. TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ.doc
Lý thuyết Bắc Trung Nam -VII. TIẾP TUYẾN.doc
Lý thuyết Bắc Trung Nam -VI. KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ.doc
Lý thuyết Bắc Trung Nam -V. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.doc
Lý thuyết Bắc Trung Nam -IX. ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA HỌ ĐƯỜNG CONG.doc
Lý thuyết Bắc Trung Nam -IV. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT.doc
Lý thuyết Bắc Trung Nam -III. MỘT SỐ DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỰC TRỊ HÀM SỐ.doc
Lý thuyết Bắc Trung Nam -II. CỰC TRỊ HÀM SỐ.doc
Lý thuyết Bắc Trung Nam - I. SỰ ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ.doc
HÀM-ẨN-LIÊN-QUAN-ĐẾN-BÀI-TOÁN-TƯƠNG-GIAO-ĐỒ-THỊ-P3.doc
HÀM-ẨN-LIÊN-QUAN-ĐẾN-BÀI-TOÁN-TƯƠNG-GIAO-ĐỒ-THỊ-P2.doc
Chuyên đề 7 - Tiếp tuyến và điều kiện tiếp xúc - TÓM TẮT LÝ THUYẾT.doc
Chuyên đề 5 - Đọc đồ thị - Biến đổi đồ thị - TÓM TẮT LÝ THUYẾT.doc
Chuyên đề 6 - Sự tương giao - DẠNG 3 Tìm điều kiện để phương trình f(x) = g(m) có n nghiệm có liên qian đến giá trị tuyệt đối.docx
Chuyên đề 6 - Sự tương giao - DẠNG 4. Tìm điều kiện để bất phương trình thỏa mãn các điều kiện cho trước.docx
Chuyên đề 6 - Sự tương giao - DẠNG 8. LIÊN HỆ GIỮA TƯƠNG GIAO VÀ CỰC TRỊ.doc
Chuyên đề 5 - Đọc đồ thị - Biến đổi đồ thị - DẠNG 5. Dựa vào đồ thị hàm số giải các bài toán liên quan.doc
Chuyên đề 6 - Sự tương giao - DẠNG 6. TÌM ĐIỀU KIỆN THAM SỐ LIÊN QUAN BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO CỦA HÀM TRÙNG PHƯƠNG.doc
Chuyên đề 6 - Sự tương giao - DẠNG 7. TÌM ĐIỀU KIỆN THAM SỐ LIÊN QUAN BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO CỦA HÀM PHÂN THỨC.doc
Chuyên đề 5 - Đọc đồ thị - Biến đổi đồ thị - DẠNG 4. Phép biến đổi đồ thị hàm số.doc
Chuyên đề 6 - Sự tương giao - DẠNG 5. Tìm điều kiện tham số liên quan bài toán tương giao của hàm bậc ba.doc
Chuyên đề 6 - Sự tương giao - DẠNG 1 Tìm tọa độ giao điểm, đếm số giao điểm.doc
Chuyên đề 7 - Tiếp tuyến và điều kiện tiếp xúc - CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.doc
Chuyên đề 6 - Sự tương giao - DẠNG 2 Tìm điều kiện để phương trình f(x) = g(m) có n nghiệm.doc
Chuyên đề 5_KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ - Th.s Lê Phương Anh.doc
Chuyên đề 8 - Điểm đặc biệt của đồ thị hàm số CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.doc
CHUYÊN ĐỀ 9 TOÁN TỔNG HỢP VẬN DỤNG VỀ HÀM SỐ.doc
DS_C1_TIEM CAN (52 câu) - Huỳnh Đức Khánh (Có giải).doc
DS_C1_DON DIEU (53 câu) - Huỳnh Đức Khánh (Có giải).doc
DS_C1_DIEM DAC BIET (68 câu) - Huỳnh Đức Khánh (Có giải).doc
DS_C1_TIEP TUYEN (59 câu) - Huỳnh Đức Khánh (Có giải).doc
DS_C1_TUONG GIAO (57 câu) - Huỳnh Đức Khánh (Có giải).doc
DS_C1_CUC TRI (119 câu) - Huỳnh Đức Khánh (Có giải).doc
Chuyên đề 6_MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ THỊ HÀM SỐ - Th.s Lê Phương Anh.doc
HÀM-ẨN-LIÊN-QUAN-ĐẾN-BÀI-TOÁN-TƯƠNG-GIAO-ĐỒ-THỊ-P1.doc
CHUYÊN ĐỀ 5. ĐỌC ĐỒ THỊ, TƯƠNG GIAO, TIẾP TUYẾN (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT).docx
DS_C1_DO THI (60 câu) - Huỳnh Đức Khánh (Có giải).doc
Chuyên đề 5 - Đọc đồ thị - Biến đổi đồ thị - DẠNG 3. Xác định hệ số của hàm số khi biết đồ thị hàm số.doc
Chuyên đề 5 - Đọc đồ thị - Biến đổi đồ thị - DẠNG 2 . Nhận dạng bảng biến thiên và đồ thị các hàm số.doc
Chuyên đề 5 - Đọc đồ thị - Biến đổi đồ thị - DẠNG 1 . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.doc
Chuyên đề 4_TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ - Th.s Lê Phương Anh.doc
CHUYÊN ĐỀ 4. ĐƯỜNG TIỆM CẬN ĐỒ THỊ HÀM SỐ.docx
Chuyên đề 4 - Đường tiệm cận của đồ thị hàm số - TÓM TẮT LÝ THUYẾT.doc
Chuyên đề 4 - Đường tiệm cận của đồ thị hàm số - DẠNG 5. MỘT SỐ BÀI TOÁN TIỆM CẬN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.docx
Chuyên đề 4 - Đường tiệm cận của đồ thị hàm số - DẠNG 4. Một số bài toán tiệm cận liên quan đến khoảng cách.docx
Chuyên đề 4 - Đường tiệm cận của đồ thị hàm số - DẠNG 3. Tiệm cận liên quan bài toán chứa tham số.docx
Chuyên đề 4 - Đường tiệm cận của đồ thị hàm số - DẠNG 2. Tìm đường tiệm cận của đồ thị khi biết hàm số cho bởi công thức.docx
Chuyên đề 4 - Đường tiệm cận của đồ thị hàm số - DẠNG 1. Tìm đường tiệm cận (biết bảng biến thiên, đồ thị).doc
Chuyên đề 3_GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ - Th.s Lê Phương Anh.doc
CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).docx
Chuyên đề 3 - GTLN, GTNN hàm số - TÓM TẮT LÝ THUYẾT.doc
Chuyên đề 3 - GTLN, GTNN hàm số - DẠNG 10. CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ.doc
Chuyên đề 3 - GTLN, GTNN hàm số - DẠNG 9. ỨNG DỤNG GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GIẢI BÀI TOÁN CHỨA THAM SỐ.doc
Chuyên đề 3 - GTLN, GTNN hàm số - DẠNG 8. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ CHO BỞI NHIỀU CÔNG THỨC.doc
Chuyên đề 3 - GTLN, GTNN hàm số - DẠNG 6. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.doc
Chuyên đề 3 - GTLN, GTNN hàm số - DẠNG 5. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM CĂN THỨC.doc
Chuyên đề 3 - GTLN, GTNN hàm số - DẠNG 4. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM PHÂN THỨC HỮU TỶ TRÊN KHOẢNG K.doc
Chuyên đề 3 - GTLN, GTNN hàm số - DẠNG 3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM PHÂN THỨC HỮU TỶ TRÊN [a_ b].doc
Chuyên đề 3 - GTLN, GTNN hàm số - DẠNG 2. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM ĐA THỨC TRÊN KHOẢNG.doc
Chuyên đề 3 - GTLN, GTNN hàm số - DẠNG 1. TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ TRÊN ĐOẠN [a_ b].doc
Chuyên đề 3 - GTLN, GTNN hàm sDẠNG 7. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ CHO BỞI BẢNG BIẾN THIÊN HOẶC ĐỒ THỊ HÀM SỐ ĐÓ.doc
Chuyên đề 2_CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ - Th.s Lê Phương Anh.doc
CHUYÊN ĐỀ 2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).docx
Chuyên đề 2 - Cực trị của hàm số - TÓM TẮT LÝ THUYẾT.doc
Chuyên đề 2 - Cực trị của hàm số - CÁC DẠNG TOÁN.doc
Chuyên đề 1_TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ.doc
Chuyên đề 1_TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ - Th.s Lê Phương Anh.doc

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Dũng: 0906.044.866

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

Hỗ trợ kỹ thuật 24/24

☎️ Mr. Tiến: 0982.563.365

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website


zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook